ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lousy

L AW1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lousy-, *lousy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lousy(adj) น่ารังเกียจ, Syn. disliked, miserable
lousy(adj) มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust, envy, misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
lousy(adj) มีเหา,มีหมัด,มีเห็บ
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lousyI expect it's his lousy personality that drives off the ladies.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หึง[khīheung] (adj) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious  FR: jaloux
ค้อนติง[khønting] (v) EN: speak with jealousy
ความอิจฉา[khwām itchā] (n) EN: jealousy ; envy  FR: jalousie [f] ; envie [f]
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (adj) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid
ริษยา[ritsayā] (n) EN: envy ; jealousy ; ill-will  FR: jalousie [f] ; envie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUSY L AW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lousy (j) lˈauziː (l au1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
widerlich {adj} | widerlicher | am widerlichstenlousy | lousier | lousiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カインコンプレックス[kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lousy
   adj 1: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn:
       {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty},
       {stinking}, {stinky}]
   2: infested with lice; "burned their lousy clothes"
   3: vile; despicable; "a dirty (or lousy) trick"; "a filthy
     traitor" [syn: {dirty}, {filthy}, {lousy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top