ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look into

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look into-, *look into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look into(phrv) มองเข้าไปใน, Syn. look in
look into(phrv) พยายามหาข้อมู่ล
look into(phrv) สำรวจลวกๆ, See also: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ, Syn. dip into
look into(phrv) พยายามหาความจริงของ, See also: ตรวจหาสาเหตุของ, Syn. enquire into, see into
look into(phrv) ตรวจสอบ, See also: สอบสวน, สืบค้น, Syn. inquire into, investigate, examine

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look intoDon't look into my room.
look intoDon't look into the box.
look intoDo you want to look into it?
look intoHe began to look into the matter.
look intoIf at all possible, you should go and look into the matter yourself.
look intoIf you have any complaints, let me know, and I'll look into them.
look intoI will look into the matter.
look intoLook into the box.
look intoLook into the matter more carefully.
look intoPlease look into this matter as soon as you can.
look intoPrivate detectives were hired to look into the strange case.
look intoShe promised to look into the matter immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจดู(v) look into, See also: examine, check, Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา, Example: อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
ส่องกระจก(v) look into the mirror, Syn. ดูกระจก, Example: ตื่นเช้ามาให้คุณส่องกระจกดูว่าริ้วรอยเกิดขึ้นที่ใดบ้าง, Thai Definition: เพ่งมองเงาที่กระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบสวน[seūpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe  FR: enquêter ; investiguer
ส่องกระจก[søng krajok] (v, exp) EN: look into the mirror  FR: se regarder ; se mirer
สอบสวน[søpsūan] (v) EN: investigate ; inquire ; look into  FR: enquêter ; investiguer

Japanese-English: EDICT Dictionary
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P) [Add to Longdo]
覗き込む;覗きこむ;のぞき込む[のぞきこむ, nozokikomu] (v5m,vt) to look into; to peer in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look into
   v 1: investigate scientifically; "Let's investigate the syntax
      of Chinese" [syn: {investigate}, {look into}]
   2: examine so as to determine accuracy, quality, or condition;
     "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check},
     {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check
     over}, {go over}, {check into}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top