ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look for

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look for-, *look for*
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look for(phrv) มองหา, See also: ค้นหา, Syn. quest for, search for, seek for
look for(phrv) หวังว่าจะได้รับ, See also: คาดหวัง, Syn. search after, search for, seek after, seek for
look for(phrv) แส่หาเรื่อง, See also: ได้เรื่อง, ทำให้ประสบกับความยุ่งยาก, Syn. ask for, head for
look for(phrv) ค้นหา, See also: หา, Syn. seek, search for
look for(phrv) เฝ้ารอ, See also: เฝ้าคอย, คาดหวัง, Syn. anticipate, expect
look forward to(idm) ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to(phrv) ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to(phrv) ตั้งหน้ารอคอย, Syn. anticipate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look forAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
look forA poor school record will count against you when you look for a job.
look forColumbus sailed farther west to look for a new continent.
look forHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
look forHe began to look for a job.
look forHe came to New York in order to look for a job.
look forIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
look forI have lost my pen. Will you help me look for it?
look forI hope this letter interests you and look forward to your reply.
look forI'll look forward to it.
look forI look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.
look forI look forward to corresponding with you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักย้ายถ่ายเท(v) search for a remedy, See also: look for a solution, Example: ถึงตอนนี้เราต้องยักย้ายถ่ายเทเพื่อเอาตัวรอดแล้ว, Thai Definition: หาวิธีแก้ไขเหตุการณ์
แส่หาเรื่อง(v) make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai Definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
เสาะแสวงหา(v) look for, Syn. เสาะหา, แสวงหา, Example: ชาวอินเดียข้ามมาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพื่อเสาะแสวงหาทองคำ
วอน(v) ask for, See also: look for trouble, seek one's own destruction, Example: เธอนี่วอนเจ็บตัวอยู่ได้ ไม่รู้จักเข็ด, Thai Definition: รนหาที่
ตามหา(v) look for someone, Example: ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป, Thai Definition: เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ
มองหา(v) look for, See also: search for, Syn. แลหา, หา, Example: ผมมองหาไม้สักท่อนเพื่อจะจัดการกับเจ้าหัวขโมย, Thai Definition: มุ่งดูเพื่อสืบค้นหรือเสาะหาบางสิ่ง
สอดส่าย(v) look for, Syn. มองหา, Example: ดวงตาทุกคู่สอดส่ายไปตามพื้นดินที่เฉอะแฉะ
ดูเล่น(v) look at something for fun, See also: look for amusement, look at something for pleasure
เที่ยวหา(v) look for, See also: go around looking for, search (for), seek for, Syn. ตามหา
แส่(v) take unnecessary, See also: look for trouble, Syn. เสือก, ยุ่ง, สอดรู้สอดเห็น, จุ้นจ้าน, จุ้น, Example: เขากำลังแส่หาเรื่อง, Thai Definition: เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันโดยไม่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าคอย[faokhøi] (v) EN: wait ; await ; look forward to ; expect  FR: attendre
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher
หากิน[hākin] (v, exp) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting  FR: gagner sa vie
คอยท่า[khøithā] (v) EN: wait for ; await ; tarry ; look for  FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ค้นหา[khonhā] (v) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for  FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
มองหา[møng hā] (v, exp) EN: look for ; search for  FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
นึกหวัง[neuk wang] (v, exp) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire
รอคอย[røkhøi] (v) EN: wait ; await ; tarry ; look for
รณรงค์หาเสียง[ronnarong hāsīeng] (v, exp) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes  FR: faire campagne
แสวงหา[sawaēnghā] (v) EN: seek for ; search for ; look for  FR: rechercher ; viser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, ] look forward to, #68,240 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
楽しみにする[たのしみにする, tanoshiminisuru] (exp,vs-i) to look forward to something [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
漁る[あさる(P);すなどる(ok);いさる(ok), asaru (P); sunadoru (ok); isaru (ok)] (v5r,vt) to fish for; to look for; (P) [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look for
   v 1: try to locate or discover, or try to establish the
      existence of; "The police are searching for clues"; "They
      are searching for the missing man in the entire county"
      [syn: {search}, {seek}, {look for}]
   2: be excited or anxious about [syn: {anticipate}, {look for},
     {look to}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top