ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logical

L AA1 JH IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logical-, *logical*
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logical(adj) เกี่ยวกับตรรกวิทยา, See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical(adj) มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
logical(adj) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
bacteriologicaladj. ดูbacteriology
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical designการออกแบบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical diagramแผนภาพตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical empiricismประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical instructionคำสั่งเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operationการดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical positivismปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Logical Modelsรูปแบบเชิงตรรกวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.- ผมคิดว่าเขาเป็นคมจริงๆ วิธีที่เขาจัดการทุกจุดที่หนึ่งโดยหนึ่งในลำดับตรรกะ 12 Angry Men (1957)
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed. 12 Angry Men (1957)
There's got to be a logical way to explain this Christmas thing.มันจะต้องใช้หลักเหตุผลในการที่จะอธิบายเรื่องคริสมาสต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
You articulate logical answer under pressure, Mem Leonowens.คำตอบของเธอค่อนข้างชัดเจน และสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะกดดันเช่นนี้, แหม่ม เลียวโนเวนส์. Anna and the King (1999)
it's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า The Corporation (2003)
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง The Corporation (2003)
You take this to its logical conclusion.คุณอาจจะคิดไปจนถึงข้อสรุป The Corporation (2003)
It's the only logical answer.คงเป็นคำตอบที่มีเหตุผล. Transporter 2 (2005)
Now, the only logical explanation is that someone was holding her.อธิบายได้อย่างเดียวว่า มีคนหิ้วเธอไว้ An American Haunting (2005)
Now, it concludes that the most logical delivery system for the terrorist to use would be an airborne attack.ตอนนี้ ได้ข้อสรุปว่า.. ...ความเป็นไปได้สูงสุด สำหรับวิธีที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ คือ... ...การโจมตีทางอากาศ V for Vendetta (2005)
Switched over to voice mail. What a logical explanation!หนูให้มันเก็บลงในmessage boxแทนค่ะ House of Fury (2005)
Danielle, there's gotta be a perfectly logical explanation for these.แดเนียล มันต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับเจ้านี่ Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicalAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
logicalHe wins his arguments by logical reasoning.
logicalHis argument was logical.
logicalHis reply was logical.
logicalHis view is quite logical.
logicalIf something doesn't make sense, it probably isn't logical.
logicalThat's reversing the logical order of things.
logicalTo be always logical may be sometimes hated by others.
logicalWhat am I supposed to say when he puts it so logically?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธเชื้อโรค[āwut cheūarōk] (n, exp) EN: bacteriological weapon  FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[āwut chīwaphāp] (n, prop) EN: biological weapon  FR: arme biologique [f]
โบราณสถาน[bōrānnasathān] (n) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site  FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[bōrānnawatthu = bōrānwatthu] (n) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds  FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชีวภาพ[chīwaphāp] (adj) EN: biological  FR: biologique
ด้านเทคโนโลยี[dān thēknōlōyī] (adj) EN: technological  FR: technologique
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī] (n, exp) EN: technological assistance  FR: assistance technologique [f]
การขยายทางชีวภาพ[kān khayāi thāng chīwaphāp] (n, exp) EN: biological magnification
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[kān khit baēp pen hēt pen phon] (n, exp) EN: logical thinking
การคิดอย่างมีเหตุผล[kān khit yāng mī hētphon] (n, exp) EN: logical thinking   FR: pensée logique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGICAL L AA1 JH IH0 K AH0 L
LOGICALLY L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logical (j) lˈɒʤɪkl (l o1 jh i k l)
logically (a) lˈɒʤɪkliː (l o1 jh i k l ii)
logicality (n) lˌɒʤɪkˈælɪtiː (l o2 jh i k a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理路[lǐ lù, ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ, ] logical thinking, #88,348 [Add to Longdo]
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] logical link control; LLC [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
logische Ordnunglogical sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
とする[tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アトニー[atoni-] (n) (physiological) atony (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.) [Add to Longdo]
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.) [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logical
   adj 1: capable of or reflecting the capability for correct and
       valid reasoning; "a logical mind" [ant: {illogical},
       {unlogical}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent
     relation of parts; "a coherent argument" [syn: {coherent},
     {consistent}, {logical}, {ordered}] [ant: {incoherent}]
   4: capable of thinking and expressing yourself in a clear and
     consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent
     than she had been just after the accident" [syn: {coherent},
     {logical}, {lucid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top