ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lodging

L AA1 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lodging-, *lodging*, lodg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lodging(n) การพำนัก, See also: การเข้าพัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lodging(ลอจ'จิง) n. การพำนัก,การพัก,ที่พำนักชั่วคราว, See also: lodgings ห้องให้เช่า ในบ้านของคนอื่น, การให้เช่า, Syn. home

English-Thai: Nontri Dictionary
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lodging placeที่พักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lodgingHe accommodated me with a night's lodging.
lodgingI pay fifty pounds a week for board and lodging.
lodgingI was on the hunt for lodgings.
lodgingThe tourist asked for lodging for the night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [mpl]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
จัดที่ให้อยู่[jat thī hai yū] (v, exp) EN: accomodate ; provide lodging  FR: procurer un logement
ที่พัก[thīphak] (n) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place  FR: logement [m] ; hébergement [m]
ที่อยู่[thīyū] (n) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters  FR: demeure [f] ; habitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LODGING L AA1 JH IH0 NG
LODGINGS L AA1 JH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lodging (v) lˈɒʤɪŋ (l o1 jh i ng)
lodgings (n) lˈɒʤɪŋz (l o1 jh i ng z)
lodging-house (n) lˈɒʤɪŋ-haus (l o1 jh i ng - h au s)
lodging-houses (n) lˈɒʤɪŋ-hauzɪz (l o1 jh i ng - h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宿[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, 宿] lodging, #9,090 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] lodging-house; surname Di, #15,822 [Add to Longdo]
宿处[sù chù, ㄙㄨˋ ㄔㄨˋ, 宿 / 宿] lodging house, #139,973 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どや[doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
ロッジング[rojjingu] (n) lodging [Add to Longdo]
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal [Add to Longdo]
下宿[げしゅく, geshuku] (n,vs) boarding; lodging; boarding house; (P) [Add to Longdo]
下宿屋[げしゅくや, geshukuya] (n) lodging house [Add to Longdo]
寄寓[きぐう, kiguu] (n,vs) lodging with [Add to Longdo]
寄宿[きしゅく, kishuku] (n,vs) lodging [Add to Longdo]
寄宿料[きしゅくりょう, kishukuryou] (n) fee for board and lodging [Add to Longdo]
客舎[きゃくしゃ;かくしゃ, kyakusha ; kakusha] (n) hotel; inn; lodging [Add to Longdo]
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lodging
   n 1: structures collectively in which people are housed [syn:
      {housing}, {lodging}, {living accommodations}]
   2: the state or quality of being lodged or fixed even
     temporarily; "the lodgment of the balloon in the tree" [syn:
     {lodgment}, {lodgement}, {lodging}]
   3: the act of lodging

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top