ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lodge

L AA1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lodge-, *lodge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lodge(n) กระท่อม, See also: บ้านพักในป่า, ที่พักเวลาออกล่าสัตว์, Syn. cabin, hut, cottage
lodge(vt) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย, See also: เก็บ, Syn. store
lodge(n) ถ้ำของสัตว์, See also: โพรงที่สัตว์อยู่, Syn. den, lair
lodge(vt) ทำให้ฝัง, See also: ทำให้ติดแน่น, Syn. fix
lodge(n) บ้านเล็กๆข้างประตูรั้ว สำหรับคนเฝ้าประตูอยู่
lodge(n) บ้านอินเดียแดง, See also: กระโจม, Syn. wigwam
lodge(vi) ฝัง, See also: ติดแน่น, Syn. fix
lodge(vi) พักอาศัย, Syn. stay
lodge(vt) ยื่น, See also: มอบ, เสนอ, Syn. present
lodge(n) โรงแรม, Syn. hotel, motel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lodge(ลอดจฺ) n. กระท่อม,บ้านพักในป่า,บ้านเล็ก ๆ ,บ้านเล็กของคนเฝ้าประตูที่อยู่ใกล้รั้ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลับ,บ้านอินเดียแดง,ถ้ำของสัตว์,โพรงที่สัตว์อยู่. vi.,vt. มีถิ่นที่อยู่,พำนัก,เป็นที่พำนัก,ให้อยู่,ใส่,รับรอง,นำสู่,มอบ,เสนอ -S...
lodger(ลอจ'เจอะ) n. ผู้พำนักอยู่ในบ้านเช่าของคนอื่น, Syn. roomer, boarder, renter
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove

English-Thai: Nontri Dictionary
lodge(n) ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พัก,บ้าน,เคหสถาน,หอ,กระท่อม
lodge(vi) อยู่,อาศัย,พักอาศัยอยู่,พักชั่วคราว
lodge(vt) ให้ที่อาศัย,ให้อยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พำนัก
lodger(n) ผู้เช่าห้อง,ผู้พักอาศัย
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lodgerผู้อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lodgerผู้พัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lodgeHe lodged at Mr Kato's for the night.
lodgeThe lodge rents by the day.
lodgeThe lodger next door lives on about 30,000 yen a month.
lodgeThey lodged by twos and threes in the cottage.
lodgeThey will lodge by twos and threes in lonely farmhouses.
lodgeWhat a surprise! The onsen lodge had turned into a fish breeding farm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกคอ(v) stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai Definition: ติดคาค้างที่คอ
ค้าง(v) stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
พักแรม(v) stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง, Example: ทหารไทยได้ติดตามหน่วยลาดตะเวนทางอากาศและไปพักแรมกับหน่วยทหารอเมริกันที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเวียดกง
มุดหัว(v) hide, See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, Example: ผมไม่ทราบว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหน
นอนโรง(v) lodge at the theatre before the performance, See also: stay overnight at the theatre, spend the night, Example: พวกโขนต้องนอนโรงกันทั้งคณะ, Thai Definition: ค้างคืนที่โรง, นอนค้างที่โรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer
แค้นคอ[khaēn khø] (v, exp) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat
ค้าง[khāng] (v) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night  FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[khāngkheūn] (v) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night  FR: passer la nuit
พัก[phak] (v) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge  FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner
พักแรม[phakraēm] (v) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night  FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
ผู้เช่าช่วง[phū chaochūang] (n, exp) EN: subtenant ; sub-tenant ; lodger ; roomer  FR: sous-locataire [m]
ผู้พัก[phū phak] (n, exp) EN: lodger ; roomer

CMU English Pronouncing Dictionary
LODGE L AA1 JH
LODGED L AA1 JH D
LODGES L AA1 JH AH0 Z
LODGES L AA1 JH IH0 Z
LODGE'S L AA1 JH IH0 Z
LODGEPOLE L AA1 JH P OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lodge (v) lˈɒʤ (l o1 jh)
lodged (v) lˈɒʤd (l o1 jh d)
lodger (n) lˈɒʤər (l o1 jh @ r)
lodges (v) lˈɒʤɪz (l o1 jh i z)
lodgers (n) lˈɒʤəz (l o1 jh @ z)
lodgement (n) lˈɒʤmənt (l o1 jh m @ n t)
lodgements (n) lˈɒʤmənts (l o1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend, #4,208 [Add to Longdo]
宿[sù, ㄙㄨˋ, 宿] lodge for the night; old; former; surname Su, #7,752 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Häuschen {n} | Häuschen {pl}lodge | lodges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ロッジ[rojji] (n) lodge; (P) [Add to Longdo]
下宿人[げしゅくにん, geshukunin] (n) lodger; roomer [Add to Longdo]
間借り人[まがりにん, magarinin] (n) a lodger [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
御旅所;お旅所[おたびしょ, otabisho] (n) (See 旅所) place where the sacred palanquin is lodged during a festival [Add to Longdo]
根っ木[ねっき, nekki] (n) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
根っ木打ち[ねっきうち, nekkiuchi] (n) (See 根っ木) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
持ち込む(P);持込む[もちこむ, mochikomu] (v5m,vt) to lodge; to take something into ...; to bring in; (P) [Add to Longdo]
狩り小屋[かりごや, karigoya] (n) hunting lodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lodge
   n 1: English physicist who studied electromagnetic radiation and
      was a pioneer of radiotelegraphy (1851-1940) [syn: {Lodge},
      {Sir Oliver Lodge}, {Sir Oliver Joseph Lodge}]
   2: a formal association of people with similar interests; "he
     joined a golf club"; "they formed a small lunch society";
     "men from the fraternal order will staff the soup kitchen
     today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild},
     {gild}, {lodge}, {order}]
   3: small house at the entrance to the grounds of a country
     mansion; usually occupied by a gatekeeper or gardener
   4: a small (rustic) house used as a temporary shelter [syn:
     {lodge}, {hunting lodge}]
   5: any of various Native American dwellings [syn: {lodge},
     {indian lodge}]
   6: a hotel providing overnight lodging for travelers [syn:
     {hostel}, {hostelry}, {inn}, {lodge}, {auberge}]
   v 1: be a lodger; stay temporarily; "Where are you lodging in
      Paris?"
   2: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table";
     "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge},
     {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}]
   3: file a formal charge against; "The suspect was charged with
     murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}]
   4: provide housing for; "We are lodging three foreign students
     this semester" [syn: {lodge}, {accommodate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top