ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

literally

L IH1 T ER0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literally-, *literally*, literal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literally(adj) อย่างตามตัวอักษร, See also: ตามตัวหนังสือ
literally(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง, Syn. virtually, actually

English-Thai: Nontri Dictionary
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I literally don't understand what those words mean.ผมไม่เข้าใจอย่างแท้จริง สิ่งที่คำเหล่านั้นหมายถึง In the Name of the Father (1993)
This is big, Edward, literally and figuratively.มันจะต้องใหญ่แน่ เอ็ดเวิร์ด ใหญ่และดัง Junior (1994)
If only one out of a million of those had planets if just one out of a million of those had life and if just one out of a million of those had intelligent life there would be literally millionsถ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีชีวิต และถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน Contact (1997)
Come in. My house is literally your house.เ้ข้ามาสิ บ้านฉันก็เหมือน บ้านคุณ The Story of Us (1999)
I mean, they literally gasped.อ้าปากค้างจริงๆนะ Signs (2002)
We haven't actually, literally looked at each other for three months and now you're here, and I have this ring on my finger.เราไม่ได้เจอหน้ากันเลย 3 เดือน... ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ นิ้วนางฉันใส่แหวน Mona Lisa Smile (2003)
I'm sorry, I literally don't have anybody else to talk to.ผมขอโทษ ผมไม่มีใครให้คุยด้วยน่ะ Love Actually (2003)
Day after day without a word - I literally went to pieces.วันแล้ววันเล่า ไม่มีข้อความอะไรเลย ฉันเหมือนแตกสลายเป็นเสี่ยงๆ Hope Springs (2003)
Did you have to literally slam a door on the FBI's face? They were more of damn done us.ครับผม Yankee White (2003)
I can literally feel my eggs atrophyอ่านไปอ่านมา มดลูกแทบจะหยุดทำงาน Saving Face (2004)
Just three more of these and I'm quite literally all ears.ขอดื่มอีกสักสามแก้ว แล้วเดี๋ยวจะนั่งฟังดีๆ Imagine Me & You (2005)
Clark, the sky was literally about to fall down on us.คลาร์ก, ตอนนั้นโลกกำลังจะถล่มใส่เรา. ฉันไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกรึเปล่า Arrival (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
literallyDon't take his remarks too literally.
literallyDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
literallyDon't take that too literally.
literallyHe is literally stupid.
literallyIt goes without saying military discipline is literally rigid.
literallyI took what she said literally.
literallyMilitary discipline is literally rigid.
literallyThe detective questioned literally thousands of people about the incident.
literallyThe poor dog was literally torn apart by the lion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยพยัญชนะ[dōi phayanchana] (adv) EN: literally ; word for word  FR: littéralement
ตามตัวอักษร[tām tūa-aksøn] (adv) EN: literally  FR: à la lettre

CMU English Pronouncing Dictionary
LITERALLY L IH1 T ER0 AH0 L IY0
LITERALLY L IH1 T R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
literally (a) lˈɪtərəliː (l i1 t @ r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, ] literally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket) [Add to Longdo]
文字通り(P);文字どおり[もじどおり, mojidoori] (adj-no) (1) literal; (n-adv) (2) literally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literally
   adv 1: in a literal sense; "literally translated"; "he said so
       literally" [ant: {figuratively}]
   2: (intensifier before a figurative expression) without
     exaggeration; "our eyes were literally pinned to TV during
     the Gulf War"

Are you satisfied with the result?Discussions