ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidize

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidize-, *liquidize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidize(vt) ทำให้เป็นของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidize (v) lˈɪkwɪdaɪz (l i1 k w i d ai z)
liquidized (v) lˈɪkwɪdaɪzd (l i1 k w i d ai z d)
liquidizer (n) lˈɪkwɪdaɪzər (l i1 k w i d ai z @ r)
liquidizes (v) lˈɪkwɪdaɪzɪz (l i1 k w i d ai z i z)
liquidizers (n) lˈɪkwɪdaɪzəz (l i1 k w i d ai z @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquidize
   v 1: get rid of all one's merchandise [syn: {sell out}, {sell
      up}, {liquidize}]
   2: make (a solid substance) liquid, as by heating; "liquefy the
     silver" [syn: {liquefy}, {liquify}, {liquidize}, {liquidise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top