ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidate

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidate-, *liquidate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidate(vt) ชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย House of Fury (2005)
Look, I really need to liquidate some assets.ฟังนะ ผมจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาใช้จริงๆ Home Economics (2009)
I could empty your bank accounts, liquidate your stocks, and even send your ex-wife the location of your house in Bermuda.ผมสามารถทำให้บัญชีธนาคารคุณหมดเกลี้ยง หุ้นคุณหายหมด. และส่งที่อยู่ Root Cause (2012)
As his only heir, I'm just here to get the deed so I can liquidate the station.ในฐานที่ผมเป็นทายาทเพียงคนเดียว ผมจึงอยู่ที่นี่ ตามข้อตกลงเพื่อที่ผมจะสามารถ ชะระสะสางฟาร์มปศุสัตว์นี่ Noosphere Rising (2012)
Because Bryson would have no choice but to liquidate our holdings here and return me to Boston a failure.เพราะว่าไบรสันไม่มีทางเลือก นอกจากชำระหนี้สินที่ติดค้างพวกเราที่นี่ และล้มเหลวในการส่งตัวข้า กลับไปยังบอสตัน IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidateShareholders voted to liquidate the company's assets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชำระบัญชี[phū chamra banchī] (n, exp) EN: liquidator  FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATE L IH1 K W IH0 D EY2 T
LIQUIDATED L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D
LIQUIDATES L IH1 K W IH0 D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidate (v) lˈɪkwɪdɛɪt (l i1 k w i d ei t)
liquidated (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates (v) lˈɪkwɪdɛɪts (l i1 k w i d ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liquidate
   v 1: get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The
      mafia liquidated the informer"; "the double agent was
      neutralized" [syn: {neutralize}, {neutralise}, {liquidate},
      {waste}, {knock off}, {do in}]
   2: eliminate by paying off (debts) [syn: {liquidate}, {pay off}]
   3: convert into cash; "I had to liquidate my holdings to pay off
     my ex-husband"
   4: settle the affairs of by determining the debts and applying
     the assets to pay them off; "liquidate a company"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top