ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

link

L IH1 NG K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -link-, *link*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
link(n) ข้อลูกโซ่, See also: ข้อต่อ
link(vt) เชื่อม, See also: ต่อ, ประสาน, Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link(vi) เชื่อม, See also: ต่อ, ประสาน, Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link(n) สิ่งที่เชื่อมต่อ, See also: การเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน, Syn. connection, connective, copula
link(n) หน่วยความยาว เท่ากับ 7.92
link(n) หน่วยระบบสื่อสาร, See also: ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบสื่อสารข้อมูล
link(n) คบไฟ, See also: คบเพลิง, Syn. torch
links(n) สนามกอล์ฟ, Syn. golf course, golf links
linked(adj) ที่เชื่อมต่อกัน, See also: ที่เชื่อมโยงกัน, Syn. connected, combined, Ant. disconnected, separated
linkup(n) การเชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
link(ลิงคฺ) {linked,linking,links} n. สิ่งเชื่อมต่อ,การเชื่อม,ข้อต่อ,ข้อลูกโซ่,ห่วงเชื่อม,เครื่องประสาน,เครื่องเกี่ยวดอง,หน่วยสื่อสาร,กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต,หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) ,ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt.,vi. เชื่อม,ต่อ,ประสาน
linkage(ลิง'คิจฺ) n. การเชื่อมต่อ,การต่อ,การประสาน,การผนึก,การปฏิบัติการร่วมกัน,เครื่องต่อ,ลิ้นร่วม, Syn. union, Ant. breach
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง
clinkv. ทำให้เกิดเสียงกริ้งเบา ๆ n. คุก
clinker(คลิง'เคอะ) n. อิฐแข็งเย็น,ของชั้นหนึ่ง,คนที่ชนแก้วกัน,สิ่งที่กระทบดังกริ๊ง,ความผิดพลาด, Syn. mistake
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด,ต่อช้อนกัน,เชื่อมช้อนกัน
clinkstonen. หินแกร่ง
cuff linkn. กระดุมข้อมือเสื้อ, Syn. sleeve link

English-Thai: Nontri Dictionary
link(n) เครื่องเชื่อม,ห่วง,ข้อลูกโซ่,เครื่องประสาน,เครื่องต่อ
link(vt) เชื่อม,ติดต่อ,เกี่ยว,ประสาน
links(n) สนามกอล์ฟ
blink(vi) กะพริบตา,ขยิบตา,หลิ่วตา
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
clink(vt) ทำให้มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง
slink(vi) แท้งลูก,เล็ดลอด,เดินหลีกไป,เดินหลบหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkเชื่อมโยง, โยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
link loaderโปรแกรมบรรจุเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkageความเชื่อมโยง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linkage editor; link editorบรรณาธิกรณ์เชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkage power steeringระบบพวงมาลัยเสริมกำลังแบบก้านต่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linked migrationการย้ายถิ่นแบบเกี่ยวเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
linkerโปรแกรมเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Link, Crossโครงสร้างโยงใยประสานกัน [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Linkage Disequilibriumความผูกพัน [การแพทย์]
Linkage, Anhydrideการเชื่อมต่อแบบแอนไฮดรายด์ [การแพทย์]
Linkage, Crossการประสาน [การแพทย์]
Linke blue sky scaleเสกลวัดสีน้ำเงินของ ท้องฟ้าแบบลิงค์ [อุตุนิยมวิทยา]
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
linked geneลิงค์ยีน, กลุ่มยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Linked Migrationการย้ายถิ่นแบบมีตัวเชื่อม, Example: แบบแผนการย้ายถิ่นที่มีถิ่นปลายทางแน่ชัด ซึ่งผู้ย้ายถิ่นมักจะมีญาติพื่น้อง หรือเพื่อน ซึ่งมีบ้านช่องอยู่ในถิ่นปลายทางอยู่แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Linked, Closelyเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมาก, อยู่ชิดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linkEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
linkIf you enjoyed this, please give a click on the vote link!
linkI meet him on occasions at the club or at the golf links.
linkIs there a link between smoking and lung cancer?
linkLetters are a link with friends who live far away.
linkNB: Pictures may have become dead links.
linkPlease ensure you always include a link-back in your replies. ">>" in plain ascii + number (e.g. >>1).
linkPlease feel free to link to my page.
linkThe 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.
linkThe new tunnel will link Britain and France.
linkThere's a vital link between the two.
linkThe strength of in the chain is in the weakest link.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกโซ่(n) link (in a chain), See also: interlock, Example: ภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่, Thai Definition: โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ต่อเนื่องกันเช่นนั้น คล้ายห่วงของโซ่
โยงใย(v) connect, See also: link, unite, Example: ขบวนการดังกล่าวนี้มีสายสัมพันธ์โยงใยอยู่ในกองทัพบางส่วน
เกี่ยวดอง(v) relate, See also: link, associate, involve, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง, Example: คนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้อง และเกี่ยวดองเป็นที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นแขก, Thai Definition: นับเป็นญาติ
ปะติดปะต่อ(v) put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai Definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปะติดปะต่อ(v) link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
พัว(v) join, See also: link, connect, Thai Definition: ติดกัน
ประสาน(v) join, See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten, Syn. เชื่อม, ต่อ, ผสาน, Example: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่, Thai Definition: ทำให้เข้ากันสนิท
คบเพลิง(n) torch, See also: link, flambeau, Syn. คบไฟ, Example: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
คบไฟ(n) torch, See also: link, flambeau, Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง, Example: ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมโยง[cheūamyōng] (v) EN: link ; affect  FR: lien [m]
ห่วง[huang] (n) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
กะพริบ[kaphrip] (v) EN: wink ; blink ; twinkle  FR: cligner ; clignoter
กะพริบตา[kaphrip tā] (v, exp) EN: blink
ฆ่าตัดตอน[khā tattøn] (v, exp) EN: kill to break the link

CMU English Pronouncing Dictionary
LINK L IH1 NG K
LINKE L IH1 NG K
LINKS L IH1 NG K S
LINKUP L IH1 NG K AH2 P
LINK'S L IH1 NG K S
LINKED L IH1 NG K T
LINKER L IH1 NG K ER0
LINKUPS L IH1 NG K AH2 P S
LINKAGE L IH1 NG K IH0 JH
LINKOUS L IH1 NG K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
link (v) lˈɪŋk (l i1 ng k)
links (v) lˈɪŋks (l i1 ng k s)
linked (v) lˈɪŋkt (l i1 ng k t)
link-up (n) lˈɪŋk-ʌp (l i1 ng k - uh p)
linkage (n) lˈɪŋkɪʤ (l i1 ng k i jh)
linkboy (n) lˈɪnkbɔɪ (l i1 n k b oi)
linking (v) lˈɪŋkɪŋ (l i1 ng k i ng)
linkman (n) lˈɪŋkmæn (l i1 ng k m a n)
linkmen (n) lˈɪŋkmɛn (l i1 ng k m e n)
link-ups (n) lˈɪŋk-ʌps (l i1 ng k - uh p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
链接[liàn jiē, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, / ] link (on a website), #2,860 [Add to Longdo]
串联[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] link-up, #23,112 [Add to Longdo]
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways, #31,568 [Add to Longdo]
链路[liàn lù, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] link, #39,131 [Add to Longdo]
链表[liàn biǎo, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] linked list, #98,799 [Add to Longdo]
交臂[jiāo bì, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] linking arms; arm in arm; very close, #123,737 [Add to Longdo]
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] linked in a chain [Add to Longdo]
连缀动词[lián zhuì dòng cí, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] linking verb [Add to Longdo]
链结[liàn jié, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] link [Add to Longdo]
链路层[liàn lù céng, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄘㄥˊ, / ] link layer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
リンク[りんく, rinku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: link

German-Thai: Longdo Dictionary
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettfeld {n}link field [Add to Longdo]
linke geschweifte Klammer {f}; öffnende geschweifte Klammer {f}left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
Linksabbieger {m}car/cyclist turning left [Add to Longdo]
Linksabbiegerspur {f}left-hand turn lane [Add to Longdo]
Linksextremismus {m}left-wing extremism [Add to Longdo]
Linksextremist {m}left-wing extremist [Add to Longdo]
Linksgewinde {n} [techn.]left-hand thread [Add to Longdo]
Linksgewinde {n} (Seiltrommel)left-hand groove [Add to Longdo]
Linkshänder {m}; Linkshänderin {f}left-hander [Add to Longdo]
Linkshänder {pl}lefties [Add to Longdo]
Linkshänder {m}; Rechtsausleger {m} [sport] (Boxen)southpaw [Add to Longdo]
Linksintellektuelle {m,f}; Linksintellektuellerleft-wing intellectual [Add to Longdo]
Linkskurve {f}left turn; left-hand bend [Add to Longdo]
Linksradikale {m,f}; Linksradikalerleft-wing radical [Add to Longdo]
Linksradikalismus {m}left-wing radicalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit [Add to Longdo]
かちゃかちゃ[kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang [Add to Longdo]
かちゃり[kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle [Add to Longdo]
かちり[kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
かちん[kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
データリンク[でーたりんく, de-tarinku] datalink [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひだり, hidari] links [Add to Longdo]
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
左側[ひだりがわ, hidarigawa] links, linke_Seite [Add to Longdo]
左傾[さけい, sakei] linke_Gesinnung, linke_Tendenz [Add to Longdo]
左利き[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 link
   n 1: the means of connection between things linked in series
      [syn: {link}, {nexus}]
   2: a fastener that serves to join or connect; "the walls are
     held together with metal links placed in the wet mortar
     during construction" [syn: {link}, {linkup}, {tie}, {tie-in}]
   3: the state of being connected; "the connection between church
     and state is inescapable" [syn: {connection}, {link},
     {connectedness}] [ant: {disconnectedness}, {disconnection},
     {disjunction}, {disjuncture}]
   4: a connecting shape [syn: {connection}, {connexion}, {link}]
   5: a unit of length equal to 1/100 of a chain
   6: (computing) an instruction that connects one part of a
     program or an element on a list to another program or list
   7: a channel for communication between groups; "he provided a
     liaison with the guerrillas" [syn: {liaison}, {link},
     {contact}, {inter-group communication}]
   8: a two-way radio communication system (usually microwave);
     part of a more extensive telecommunication network [syn:
     {radio link}, {link}]
   9: an interconnecting circuit between two or more locations for
     the purpose of transmitting and receiving data [syn: {link},
     {data link}]
   v 1: make a logical or causal connection; "I cannot connect
      these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these
      facts"; "I cannot relate these events at all" [syn:
      {associate}, {tie in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link
      up}, {connect}] [ant: {decouple}, {dissociate}]
   2: connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you
     connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together";
     "Link arms" [syn: {connect}, {link}, {tie}, {link up}] [ant:
     {disconnect}]
   3: be or become joined or united or linked; "The two streets
     connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The
     travelers linked up again at the airport" [syn: {connect},
     {link}, {link up}, {join}, {unite}]
   4: link with or as with a yoke; "yoke the oxen together" [syn:
     {yoke}, {link}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top