ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lineage

L IH1 N IY0 AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lineage-, *lineage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lineage(n) เชื้อสาย, See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล, Syn. bloodline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry, descent

English-Thai: Nontri Dictionary
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineageเชื้อสาย, สายสกุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lineage zone; phylozoneส่วนชั้นสายชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือญาติ(n) relative, See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, Example: พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม, Count Unit: เครือญาติ, Thai Definition: สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
โคตร(n) lineage, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรเหง้าของครอบครัวนี้มาจากราชบุรี
พงศ์(n) lineage, See also: family, race, kinship, pedigree race, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์พันธุ์, Example: ไม่ว่าเขาจะทำอะไร ก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับญาติพงศ์เสมอ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พงศ์พันธุ์(n) lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai Definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)
พันธุ์(n) lineage, See also: descent, relationship, Syn. ตระกูล, พวก, สาย, เผ่าพันธุ์, Thai Definition: เทือกเถา, เหล่ากอ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พืชพันธุ์(n) lineage, See also: descent, Syn. กำพืด, Thai Definition: กำพืด, Notes: (โบราณ)
พื้นเพ(n) lineage, See also: parentage, Syn. เชื้อสาย, เชื้อแถว, Example: พ่อค้านักธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีพื้นเพเป็นชาวจีน
เลือด(n) descent, See also: lineage, blood relation, extraction, blood line, Syn. สายเลือด, เชื้อสาย, Example: คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีเลือดจีนผสมอยู่ด้วย
วงศ์สกุล(n) family, See also: lineage, descent, stock, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล, Example: รางวัลสดุดียกย่องที่เขาได้รับในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลของเขาเป็นอันมาก
สายสกุล(n) lineage, See also: blood line, Syn. สกุล, ตระกูล, Example: นางงามคนนี้มาจากสายสกุลชื่อดัง ใครๆ เลยมองว่าเธอใช้เส้นสายในการประกวด, Count Unit: สาย, Thai Definition: เชื้อสายหรือตระกูลที่สืบมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรหลาน[butlān] (n) EN: descendant ; lineage
ชาติ[chāt] (n) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan
ชาติพันธุ์[chāttiphan] (n) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock  FR: race ]f] ; ethnie [f]
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อสาย[cheūasāi] (n) EN: lineage  FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
ลูกหลาน[lūklān] (n) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession  FR: descendant [m]
หมู่ญาติ[mūyāt] (n) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen  FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พื้นเพ[pheūnphē] (n) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy
พืชพันธุ์[pheūtphan] (n) EN: lineage ; descent
พงศ์[phong] (n) EN: family ; stock ; lineage  FR: famille [f] ; lignée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINEAGE L IH1 N IY0 AH0 JH
LINEAGES L IH1 N IY0 IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lineage (n) lˈɪnɪɪʤ (l i1 n i i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血统[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction, #17,407 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammung {f} | Abstammungen {pl}lineage | lineages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレイン[sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
リネージ[rine-ji] (n) lineage [Add to Longdo]
一系[いっけい, ikkei] (n) single-family lineage [Add to Longdo]
一統[いっとう, ittou] (n) lineage; line; unification; all (of you) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) [Add to Longdo]
家筋[いえすじ, iesuji] (n) lineage; pedigree; family line [Add to Longdo]
家系[かけい, kakei] (n) family lineage; (P) [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋目[すじめ, sujime] (n,adj-no) fold; crease; lineage; pedigree [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lineage
   n 1: the descendants of one individual; "his entire lineage has
      been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
      {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
      {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   2: the kinship relation between an individual and the
     individual's progenitors [syn: {descent}, {line of descent},
     {lineage}, {filiation}]
   3: the number of lines in a piece of printed material [syn:
     {linage}, {lineage}]
   4: a rate of payment for written material that is measured
     according to the number of lines submitted [syn: {linage},
     {lineage}]
   5: inherited properties shared with others of your bloodline
     [syn: {ancestry}, {lineage}, {derivation}, {filiation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top