หรือคุณหมายถึง limitleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limitless

L IH1 M AH0 T L AH0 S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limitless-, *limitless*, limitles
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But your progress was limitless!แต่ฝีมือแกเจริญไปอย่างไม่มีขอบเขต Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Jean Grey is the only class five mutant I've ever encountered, her potential limitless.การกลายพันธ์ของเธอเกิดขึ้นในสมองส่วนที่ไร้จิตสำนึก และนั่นก็คือเรื่องอันตราย X-Men: The Last Stand (2006)
these Knights Templar, of limitless power....อัศวินเทมพลา มีอำนาจล้นฟ้า The Da Vinci Code (2006)
With that kind of power, possibilities are limitless.ด้วยพลังงานระดับนั้นน่ะ ความเป็นไปได้จะไม่มีขีดจำกัด Going Under (2008)
- grace, and her limitless beauty...และความสวยอย่างไม่จำกัด Superhero Movie (2008)
But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power?แต่จะเป็นใครล่ะ ที่สมควรได้รับสิ่งนี้ Kung Fu Panda (2008)
- to limitless power? - No, I...ที่ไม่มีขีดจำกัดให้เจ้าง่ายๆรึ เปล่าๆ คือข้า Kung Fu Panda (2008)
Of limitless opportunity.ของโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด The Freshmen (2009)
# Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns ## Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
A tablet a day and what I could do with my day was limitless.ทำให้ผมเขียนหนังสือเสร็จใน4วัน Limitless (2011)
Oh, I think maybe you do. Limitless supply.โอ้ บางทีคุณอาจรู้ Limitless (2011)
It's virtually limitless.จะว่าไปแล้ว.. มันไร้ขีดจำกัดจริงๆ Rise of the Planet of the Apes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitlessLimitless undying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on.
limitlessNatural resources are not limitless.
limitlessWe have used earth's energy resources as if they were limitless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน[ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
ไร้พรมแดน[ADJ] limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด
ไร้พรมแดน[ADJ] limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู้ไม่อั้น[adv.] (sū mai an) EN: limitless   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMITLESS    L IH1 M AH0 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limitless    (j) lˈɪmɪtləs (l i1 m i t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无限制[wú xiàn zhì, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] limitless; unrestricted, #30,855 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
三世十方[さんぜじっぽう, sanzejippou] (n) {Buddh} (See 三世・さんぜ,十方・1) limitless time and space [Add to Longdo]
青天井予算[あおてんじょうよさん, aotenjouyosan] (n) limitless budget [Add to Longdo]
無極[むきょく, mukyoku] (n,adj-na,adj-no) (1) limitless; (2) apolar; (3) (See 太極) limitlessness of taiji [Add to Longdo]
無制限[むせいげん, museigen] (adj-na,n) limitless; (P) [Add to Longdo]
無量無辺[むりょうむへん, muryoumuhen] (n,adj-no) immense and limitless [Add to Longdo]
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limitless
   adj 1: without limits in extent or size or quantity; "limitless
       vastness of our solar system" [syn: {illimitable},
       {limitless}, {measureless}]
   2: having no limits in range or scope; "to start with a theory
     of unlimited freedom is to end up with unlimited despotism"-
     Philip Rahv; "the limitless reaches of outer space" [syn:
     {unlimited}, {limitless}] [ant: {limited}]
   3: seemingly boundless in amount, number, degree, or especially
     extent; "unbounded enthusiasm"; "children with boundless
     energy"; "a limitless supply of money" [syn: {boundless},
     {unbounded}, {limitless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top