ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liking

L AY1 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liking-, *liking*, lik
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liking(n) ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality

English-Thai: Nontri Dictionary
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likingFred took a liking to Jane and started dating her.
likingHe has a liking for modern music.
likingHe suddenly took a liking to detective stories.
likingI cannot help liking him in spite of his many faults.
likingI could hardly keep from liking him.
likingIf you have no liking for modern music, you will not enjoy this concert.
likingI have a liking for chemistry as well as for physics.
likingI have no liking for such birds.
likingLiking children the way she does Sue should become a teacher.
likingNot liking carrots, he didn't eat it.
likingShe gave me a necktie which was completely to my liking.
likingShe has a great liking for rich foods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสนิยม(n) taste, See also: liking, preference, fondness, Syn. ความพอใจ, ความชอบ, Example: รัฐบาลตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อปลอบใจประชาชน, Thai Definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ความชอบ(n) liking, See also: fondness, affection, Syn. ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Example: ลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีความชอบแตกต่างกันไป
ความนิยมชมชอบ(n) popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
ความชอบ[khwām chøp] (n) EN: liking ; fondness ; affection  FR: affection [f]
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [f]
ความนิยมชมชอบ[khwām niyom chomchøp] (n, exp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval
โปรดปราน[prōtprān] (v) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour  FR: préférer
รสนิยม[rotniyom] (n) EN: taste ; liking ; preference ; fondness  FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKING L AY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liking (v) lˈaɪkɪŋ (l ai1 k i ng)
likings (n) lˈaɪkɪŋz (l ai1 k i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, / ] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorliebe {f}; Neigung {f} | Vorlieben {pl}; Neigungen {pl}liking | likings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
甘辛両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
奇麗好き[きれいずき, kireizuki] (adj-na,n) liking to keep things clean [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na,n) liking; fondness; love; (P) [Add to Longdo]
好み[ごのみ, gonomi] (n) liking; taste; choice; (P) [Add to Longdo]
好み[ごのみ, gonomi] (adj-na,adj-no,suf) (1) being fond of; having a liking for; (2) to the liking of; favored by; popular with [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
旨がる[うまがる, umagaru] (v5r) to relish; to show a liking for [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liking
   n 1: a feeling of pleasure and enjoyment; "I've always had a
      liking for reading"; "she developed a liking for gin" [ant:
      {dislike}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top