ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

like

L AY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -like-, *like*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
like(prep) เช่น, See also: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น, Syn. such as
like(adj) เท่ากัน, See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, Syn. equal, equivalent, same, Ant. unlike, unequal
like(adj) น่าจะเป็นไปได้, See also: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ, Syn. likely
like(adj) ประเภทเดียวกัน, See also: จำพวกเดียวกัน
like(prep) เป็นลักษณะเฉพาะ, See also: ลักษณะพิเศษ
like(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, Syn. similar, Ant. unlike, dissimilar, different
like(prep) เหมือนกับ, See also: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ, Syn. similar to
like(vt) ชอบ, See also: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ, Syn. enjoy, Ant. dislike, distaste
like(vi) ต้องการ, See also: ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
like(suf) เหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก, ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก, ความน่าชื่นชอบ.
likelihood(ไลคฺ'ลิฮูด) n. ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็นไปได้, Syn. possibility
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
liken(ไล'เคิน) {likened,likening,likens} vt. เปรียบเทียบ,เปรียบเสมือน
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity
likewise(ไลคฺ'ไวซ) adv. นอกจากนั้น,อนึ่ง,ด้วย,ในทำนองเดียวกัน, Syn. moreover, also
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
belike(บิไลคฺ') adj. บางที,อาจจะ

English-Thai: Nontri Dictionary
like(adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
like(vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก
likelihood(n) ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็น
likely(adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า
likely(adv) อาจเป็นไปได้,อาจจะ,น่าจะ
liken(vt) ทำให้เหมือนกัน,ทำให้คล้ายกัน,เปรียบเทียบ
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน
likewise(adv) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ในทำนองเดียวกัน
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
belike(adv) อาจจะ,บางที,น่าเป็นไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
likelihood functionฟังก์ชันควรจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Likeลิเก [TU Subject Heading]
Like Dissolve Likeละลายในตัวทำละลายพวกเดียวกัน [การแพทย์]
Like playsบทลิเก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likeA bat flying in the sky looks like a butterfly.
likeA beautiful object like that never loses its value.
likeAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
likeAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
likeAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
likeA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
likeAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
likeAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
likeAdults and children alike would like to see the movie.
likeAdvice is like salt.
likeA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
likeAfter all, life is just like a dream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเขาเลากา(adv) like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai Definition: ที่สูงใหญ่มาก
ทำนองเดียวกับ(conj) likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้
ปิ๊ง(v) like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai Definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
ยังกะ(conj) as if, See also: like, as, as though, Syn. เหมือน, ราวกับ, ยังกับ, เหมือนกับ, Example: เจ้าของบ้านบางคนไล่ผมยังกะหมูกะหมา
ยังกับ(conj) as if, See also: like, as, as though, Syn. เหมือน, ราวกับ, ยังกับ, เหมือนกับ, Example: แม่หวงลูกยังกับงูจงอางหวงไข่
ยังงั้น(adv) like that, Syn. แบบนั้น, Example: เขาหล่อยังงั้นไม่มีแฟนได้ไง
ยังงี้(adv) like this, Syn. แบบนี้, Example: โลกเรามันก็เป็นยังงี้แหละ ถ้าไม่ติกันก็ไม่มีการแก้ไขอะไรๆ ให้ดีขึ้น
เยี่ยง(conj) like, See also: suchlike, as, such, Syn. เช่น, Example: นกกระจอกโผลงหยัดยืนบนพื้นหญ้าใกล้ผีเสื้อตัวนั้นด้วยท่าทีทระนงเยี่ยงผู้ชนะ
อย่างนี้(adv) like this, See also: in this way, Syn. แบบนี้, Example: รถเมล์จะแน่นเสมออย่างนี้ในช่วงเวลาเย็น
ดั่ง(prep) like, See also: such, as, as if, Syn. ดุจ, ดัง, เช่น, อย่าง, ราวกับ, คล้าย, Example: เขาถูกไล่ออกจากศาลาประชาคมดั่งหมาขี้เรื้อนที่โซเซโซซัดไปไม่มีจุดหมาย, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมแสดงการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อาจ[āt = ātja] (adv) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps  FR: possible ; peut-être
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
เบื่อหน้า[beūa nā] (v, exp) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o.  FR: se lasser de qqn
ฉัน[chan] (x) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ฉันมิตร[chan mit] (adv) EN: as friends ; like friends

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKE L AY1 K
LIKEN L AY1 K AH0 N
LIKED L AY1 K T
LIKES L AY1 K S
LIKELY L AY1 K L IY0
LIKENS L AY1 K AH0 N Z
LIKENED L AY1 K AH0 N D
LIKELIER L AY1 K L IY0 ER0
LIKEABLE L AY1 K AH0 B AH0 L
LIKENESS L AY1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
like (v) laɪk (l ai k)
liked (v) lˈaɪkt (l ai1 k t)
liken (v) lˈaɪkən (l ai1 k @ n)
likes (v) lˈaɪks (l ai1 k s)
likely (j) lˈaɪkliː (l ai1 k l ii)
likens (v) lˈaɪkənz (l ai1 k @ n z)
likened (v) lˈaɪkənd (l ai1 k @ n d)
likeable (j) lˈaɪkəbl (l ai1 k @ b l)
likelier (j) lˈaɪklɪəʳr (l ai1 k l i@ r)
likeness (n) lˈaɪknəs (l ai1 k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那么[nà me, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙, / ] like that; in that way; or so; so; so very much; about; in that case, #223 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] like; same; similar; together; alike; with, #276 [Add to Longdo]
如同[rú tóng, ㄖㄨˊ ㄊㄨㄥˊ, ] like; as, #3,876 [Add to Longdo]
喜怒哀乐[xǐ nù āi lè, ㄒㄧˇ ㄋㄨˋ ㄞ ㄌㄜˋ, / ] likes and dislikes, #19,225 [Add to Longdo]
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit, #25,127 [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings, #37,415 [Add to Longdo]
似笑非笑[sì xiào fēi xiào, ㄙˋ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] like a smile yet not a smile (成语 saw), #39,096 [Add to Longdo]
有其父必有其子[yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ, ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄈㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄗˇ, ] like father, like son (成语 saw), #120,753 [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ㄧㄥˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #411,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(schwer) wie Bleilike lead; leaden; like a lead weight [Add to Longdo]
mit der größten Selbstverständlichkeitlike a duck takes the water [fig.] [Add to Longdo]
wie der Vogel Straußlike an ostrich [Add to Longdo]
blitzschnell {adv}; wie der Blitzlike lightning [Add to Longdo]
gleichnamig (Pole)like (poles) [Add to Longdo]
kieselartiglike pebble [Add to Longdo]
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way [Add to Longdo]
stutzerhaft {adv}like a dandy [Add to Longdo]
tranig {adj}like train-oil; of train-oil; full of train-oil [Add to Longdo]
wie der Blitzlike the wind [Add to Longdo]
wie der Ochse vorm Berglike a dying duck in a thunderstorm [Add to Longdo]
wie der Teufellike smoke [Add to Longdo]
Wie die Mutter, so die Tochter.Like mother, like daughter. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ああいう(P);ああゆう[aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P) [Add to Longdo]
ああいう風に[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]
ああいった[aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
ああした[aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
あのように[anoyouni] (exp) in that way; like that; that way [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 like
   adj 1: resembling or similar; having the same or some of the
       same characteristics; often used in combination; "suits
       of like design"; "a limited circle of like minds";
       "members of the cat family have like dispositions"; "as
       like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a
       dreamlike quality" [syn: {like}, {similar}] [ant:
       {different}, {dissimilar}, {unlike}]
   2: equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent
     amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the
     other a like number"; "the same number" [syn: {like}, {same}]
     [ant: {unlike}]
   3: having the same or similar characteristics; "all politicians
     are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are
     generally alike in background and taste" [syn: {alike(p)},
     {similar}, {like}] [ant: {dissimilar}, {unalike}]
   4: conforming in every respect; "boxes with corresponding
     dimensions"; "the like period of the preceding year" [syn:
     {comparable}, {corresponding}, {like}]
   n 1: a similar kind; "dogs, foxes, and the like", "we don't want
      the likes of you around here" [syn: {like}, {the like},
      {the likes of}]
   2: a kind of person; "We'll not see his like again"; "I can't
     tolerate people of his ilk" [syn: {like}, {ilk}]
   v 1: prefer or wish to do something; "Do you care to try this
      dish?"; "Would you like to come along to the movies?" [syn:
      {wish}, {care}, {like}]
   2: find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to
     read Russian novels" [ant: {dislike}]
   3: be fond of; "I like my nephews"
   4: feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How
     did you like the President's speech last night?"
   5: want to have; "I'd like a beer now!"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top