ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lightly

L AY1 T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lightly-, *lightly*, light
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lightly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. gently
lightly(adv) อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ, Syn. indifferently
lightly(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบานใจ, Syn. cheerfully
lightly(adv) อย่างเล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly

English-Thai: Nontri Dictionary
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightlyDon't behave lightly.
lightlyI dress lightly all the time.
lightlyLightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.
lightlyNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
lightlyShe therefore came up on this side, opened her own window and tapped her horn lightly to draw attention to the fact that she was there.
lightlyThe dancers tripped lightly across the stage.
lightlyThe girls were dancing lightly like so many butterflies.
lightlyWar isn't something to be done lightly, also changing the constitution isn't something that should be done because "I just really want to go to war".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรำๆ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai Definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
เบามือ(adv) gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai Definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
แผ่วๆ(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai Definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
ระรวย(adv) gently, See also: lightly, slightly, Syn. แผ่วๆ, เบาๆ, รื่นๆ, Example: เขานอนหายใจระรวย เพราะสิ้นเรี่ยวแรง
ปรอยๆ(adv) lightly, See also: in a drizzle, Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย, Ant. หาย, หยุด, Example: ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา
โหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวงเหวง, เบามาก, Example: กระเช้าฟางที่คล้องแขนของเขาดูเบาโหวง, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
โหวงเหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวง, เบามาก, Example: กล่องนี้เบาโหวงเหวงเลยยกได้สบายมาก, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
พรำ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: ฝนตกพรำตลอดเวลาทำให้ทางเดินลื่นต้องเดินอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ตกน้อยๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ฉาบฉวย[chāpchūay] (v) EN: treat lightly ; be casual ; make shift  FR: agir avec désinvolture
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กรอบเค็ม[krøp khem] (n, exp) EN: small pieces of pastry slightly salted
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
แง้ม[ngaēm] (v) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed  FR: entrouvrir ; entrebâiller

CMU English Pronouncing Dictionary
LIGHTLY L AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lightly (a) lˈaɪtliː (l ai1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻轻[qīng qīng, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ, / ] lightly; softly, #3,396 [Add to Longdo]
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, / ] lightly wounded; minor injuries, #16,254 [Add to Longdo]
飘飘[piāo piāo, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ, / ] lightly, #17,035 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さっくり[sakkuri] (adv) lightly; gently [Add to Longdo]
すい;すいっ[sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lightly
   adv 1: without good reason; "one cannot say such things lightly"
   2: with few burdens; "experienced travellers travel light" [syn:
     {lightly}, {light}]
   3: with little weight or force; "she kissed him lightly on the
     forehead" [syn: {lightly}, {softly}, {gently}]
   4: indulging with temperance; "we eat lightly in the morning"
     [ant: {hard}, {heavily}, {intemperately}]
   5: with indifference or without dejection; "he took it lightly"
   6: in a small quantity or extent; "spread the margarine thinly
     over the meat"; "apply paint lightly" [syn: {thinly},
     {lightly}] [ant: {thickly}]
   7: to a slight degree; "her speech is only lightly accented"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top