ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lighter

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lighter-, *lighter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lighter(n) คนหรือเครื่องจุดไฟ
lighter(n) ไฟแช็ก
lighter(vi) ขนส่งด้วยเรือ
lighter(vt) ขนส่งด้วยเรือ
lighter(n) เรือขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ (ใช้ในระยะทางสั้นๆ ที่ตื้นเขิน), Syn. barge, vessel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lighterAn airship is lighter than air.
lighterDo you have a lighter?
lighterHave you got a lighter?
lighterHe felt in his pocket for his lighter.
lighterHe likes green in a lighter shade.
lighterHe was playing with a lighter.
lighterHis lighter has done ten years' service.
lighterI put my lighter down somewhere and now I can't find it.
lighterI put out the fire of the lighter.
lighterI searched high and low for my lighter but couldn't find it.
lighterIt is getting lighter outside.
lighterSir, you have left your lighter on the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊ะ(n) barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ไฟแช็ก(n) lighter, See also: cigarette lighter, Example: เขาควานหาไฟแช็กในกระเป๋าอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอ, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับถ่านไฟแช็ก เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยน้ำมันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
ไฟแช็ก[faichaek] (n) EN: lighter ; cigarette lighter  FR: briquet [m]
โคมลอย[khōmløi] (n) EN: balloon ; hot-air balloon ; lighter-than-air craft  FR: ballon [m]
โป๊ะ[po] (n) EN: barge ; lighter; boat

CMU English Pronouncing Dictionary
LIGHTER L AY1 T ER0
LIGHTERS L AY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lighter (v) lˈaɪtər (l ai1 t @ r)
lighters (v) lˈaɪtəz (l ai1 t @ z)
lightered (v) lˈaɪtəd (l ai1 t @ d)
lighterage (n) lˈaɪtərɪʤ (l ai1 t @ r i jh)
lightering (v) lˈaɪtərɪŋ (l ai1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打火机[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] lighter; cigarette lighter, #17,348 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスライター[gasuraita-] (n) gas lighter [Add to Longdo]
クールビズ[ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
チャッカマン[chakkaman] (n) (See 着火) Chakaman (brand-name of rechargeable lighter) [Add to Longdo]
ムーンライター[mu-nraita-] (n) moonlighter [Add to Longdo]
ライター(P);ライタ[raita-(P); raita] (n) (1) lighter; (2) writer; (P) [Add to Longdo]
ライターケース[raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case [Add to Longdo]
ラッシュ[rasshu] (n) (1) rush; (2) (abbr) rush hour; (3) (abbr) rush print; (4) (abbr) (See ラッシュ船) lighter aboard ship; LASH; (P) [Add to Longdo]
ラッシュ船[ラッシュぶね, rasshu bune] (n) lighter aboard ship [Add to Longdo]
荷船[にぶね, nibune] (n) freighter; lighter [Add to Longdo]
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lighter
   n 1: a substance used to ignite or kindle a fire [syn:
      {igniter}, {ignitor}, {lighter}]
   2: a device for lighting or igniting fuel or charges or fires;
     "do you have a light?" [syn: {lighter}, {light}, {igniter},
     {ignitor}]
   3: a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on
     canals) [syn: {barge}, {flatboat}, {hoy}, {lighter}]
   v 1: transport in a flatbottom boat

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top