ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lifeless

L AY1 F L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifeless-, *lifeless*, lifeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lifeless(adj) ที่ตาย, See also: ที่ไม่มีลมหายใจ, Syn. dead
lifeless(adj) ที่ไม่มีชีวิตชีวา, See also: ที่จืดชืด, Syn. dull, inactive, inert
lifeless(adj) ที่ไร้สิ่งมีชีวิต, See also: ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ
lifelessness(n) ความไม่มีชีวิตชีวา, Syn. inanimateness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless

English-Thai: Nontri Dictionary
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lifelessHe seems really depressed and lifeless. today. I wonder what took the wind out of his sails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซังตาย(adv) spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. ซังกะตาย, เฉื่อยชา, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Example: สมศรีอยู่อย่างซังตายไปวันๆ, Thai Definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
ซังกะตาย(adv) spiritlessly, See also: lifelessly, Syn. เฉื่อยชา, Example: เขาอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวัง จอมจำนนต่อโชคชะตา มีชีวิตอยู่อย่างซังกะตายไปวันๆ, Thai Definition: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
กาลกิริยา(n) death, See also: lifelessness, Syn. ความตาย, Example: ในที่สุดทุกคนก็ถึงแก่กาลกิริยา
การซึม(n) lifelessness, See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness, Syn. การซึมเศร้า, Example: การซึมเศร้า การมองโลกในแง่ร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย, Thai Definition: การที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาลกิริยา[kālakiriyā] (n) EN: death ; lifelessness
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat  FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat
เซื่อง[seūang = seuang] (adj) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic  FR: indolent ; nonchalant
สิ่งไม่มีชีวิต[sing mai mī chīwit] (n, exp) EN: non-living thing ; inanimation ; lifeless things  FR: chose inerte [f] ; objet inanimé [m]
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued

CMU English Pronouncing Dictionary
LIFELESS L AY1 F L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifeless (j) lˈaɪfləs (l ai1 f l @ s)
lifelessly (a) lˈaɪfləsliː (l ai1 f l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
死灰[しかい, shikai] (n) as lifeless as cold ashes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lifeless
   adj 1: deprived of life; no longer living; "a lifeless body"
       [syn: {lifeless}, {exanimate}]
   2: destitute or having been emptied of life or living beings;
     "after the dance the littered and lifeless ballroom echoed
     hollowly"
   3: lacking animation or excitement or activity; "the party being
     dead we left early"; "it was a lifeless party until she
     arrived"
   4: not having the capacity to support life; "a lifeless planet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top