ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liberality

L IH2 B ER2 AE1 L AH0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberality-, *liberality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberality(n) ความมีใจกว้าง, Syn. generosity
liberality(n) ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

English-Thai: Nontri Dictionary
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทานบารมี[thānnabāramī] (n) EN: height of liberality ; height of generosity

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBERALITY L IH2 B ER2 AE1 L AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liberality (n) lˌɪbərˈælɪtiː (l i2 b @ r a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P) [Add to Longdo]
慈善心[じぜんしん, jizenshin] (n) benevolence; liberality [Add to Longdo]
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liberality
   n 1: an inclination to favor progress and individual freedom
      [syn: {liberality}, {liberalness}]
   2: the trait of being generous in behavior and temperament [syn:
     {liberality}, {liberalness}] [ant: {illiberality}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top