ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liberal

L IH1 B ER2 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liberal-, *liberal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberal(adj) เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม, See also: นิยมลัทธิเสรีนิยม
liberal(adj) ใจกว้าง, See also: โอบอ้อมอารี, Syn. progressive, broad-minded
liberal(n) นักเสรีนิยม, See also: คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม
liberal(adj) เป็นอิสระ, Syn. loose
liberal(adj) มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา), See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. large, ample, abundant
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม, Syn. broad-mindedness
liberality(n) ความมีใจกว้าง, Syn. generosity
liberality(n) ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
liberalize(vt) ทำให้เสรี, See also: ทำให้อิสระ, Syn. ease, broaden, loosen
liberalize(vi) เป็นอิสระ, See also: อิสระ, Syn. ease, broaden, loosen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant, Ant. stingy
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
liberalise(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden, Ant. lim
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden, Ant. lim

English-Thai: Nontri Dictionary
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberal(n) พวกเสรีนิยม
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
liberalisation (liberalization)การเปิดเสรี [การทูต]
Liberalismลัทธิเสรีนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liberalHe is a so called liberal.
liberalHe is liberal with his money and buys a lot of presents.
liberalHer father is liberal with money.
liberalI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
liberalIt will be four years before the definite result of liberalization beef emerges.
liberalMr Koizumi was elected the new president of Japan's ruling Liberal Democratic Party.
liberalMr White is a liberal politician.
liberalTake a liberal view of young people.
liberalThe Abe Cabinet is a coalition Cabinet where the Liberal Democratic Party and New Komei Party form the government.
liberalThe result of the vote was a win for the Liberals.
liberalThey aligned themselves with the Liberals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปศาสตร์(n) liberal arts
เสรีนิยม(n) liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai Definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ลัทธิเสรีนิยม(n) liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ศิลปศาสตร์(n) liberal arts, Example: สถาบันราชภัฏนั้นนอกจากจะมีการสอนสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมีสาขาวิชาการอื่นๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, Thai Definition: วิชาต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ
อักษรศาสตร์(n) arts, See also: liberal arts, literature, Example: แม้ว่าเธอจะเรียนอักษรศาสตร์มาก็ตาม แต่เธอก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากพอๆ กัน, Thai Definition: วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
กว้างขวาง(adj) liberal, See also: open-minded, Syn. เผื่อแผ่, Example: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature
อักษรศาสตร์[aksørasāt = aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature  FR: littérature [f]
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อิสระ[itsara] (adj) EN: independent ; free ; liberal  FR: indépendant ; libre
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
การปล่อยเสรี[kān plǿi sērī] (n) EN: liberalization ; deregulation
มีน้ำใจ[mī namjai] (adj) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed  FR: généreux ; bon
เผื่อแผ่[pheūaphaē] (v) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful
ปล่อย เสรี[plǿisērī] (v) EN: liberalize
เสรีนิยม[sērīniyom] (n) EN: liberalism  FR: libéralisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBERAL L IH1 B ER2 AH0 L
LIBERALS L IH1 B ER2 AH0 L Z
LIBERALS' L IH1 B ER2 AH0 L Z
LIBERALLY L IH1 B ER2 AH0 L IY2
LIBERALITY L IH2 B ER2 AE1 L AH0 T IY2
LIBERALISM L IH1 B ER2 AH0 L IH2 Z AH0 M
LIBERALIZE L IH1 B ER2 AH0 L AY2 Z
LIBERALIZED L IH1 B ER2 AH0 L AY2 Z D
LIBERALIZES L IH1 B ER2 AH0 L AY2 Z IH0 Z
LIBERALISM'S L IH1 B ER2 AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liberal (n) lˈɪbərəl (l i1 b @ r @ l)
liberals (n) lˈɪbərəlz (l i1 b @ r @ l z)
liberally (a) lˈɪbrəliː (l i1 b r @ l ii)
liberalism (n) lˈɪbərəlɪzəm (l i1 b @ r @ l i z @ m)
liberality (n) lˌɪbərˈælɪtiː (l i2 b @ r a1 l i t ii)
liberalize (v) lˈɪbrəlaɪz (l i1 b r @ l ai z)
liberalized (v) lˈɪbrəlaɪzd (l i1 b r @ l ai z d)
liberalizes (v) lˈɪbrəlaɪzɪz (l i1 b r @ l ai z i z)
liberalities (n) lˌɪbərˈælɪtɪz (l i2 b @ r a1 l i t i z)
liberalizing (v) lˈɪbrəlaɪzɪŋ (l i1 b r @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文科[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, ] liberal arts; humanities, #12,749 [Add to Longdo]
自民党[Zì mín dǎng, ㄗˋ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Liberal Democratic Party (Japanese political party), #13,902 [Add to Longdo]
自由化[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] liberalization; freeing (from sth), #17,370 [Add to Longdo]
自由主义[zì yóu zhǔ yì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] liberalism, #25,211 [Add to Longdo]
自由党[zì yóu dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄉㄤˇ, / ] Liberal Party, #44,133 [Add to Longdo]
自由民主党[Zì yóu Mín zhǔ dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Liberal Democratic Party [Add to Longdo]
自由派[zì yóu pài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄆㄞˋ, ] liberal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liberale {m,f}; LiberalerLiberal [Add to Longdo]
Liberalisierung {f} | Liberalisierungen {pl}liberalization | liberalizations [Add to Longdo]
Liberalismus {m}liberalism [Add to Longdo]
Liberalität {f}liberality [Add to Longdo]
freiheitlich {adj} | freiheitlicher | am freiheitlichstenliberal | more liberal | most liberal [Add to Longdo]
liberal {adj}liberal [Add to Longdo]
liberal {adv}liberally [Add to Longdo]
liberalisieren | liberalisierend | liberalisiert | liberalisiertto liberalize; to liberalise [Br.] | liberalizing; liberalising [Br.] | liberalizes | liberalized; liberalised [Br.] [Add to Longdo]
F.D.P. : Freie Demokratische ParteiLiberal Democratic Party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドリベラリスト[o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist [Add to Longdo]
カナダ自由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]
ネオリバラル[neoribararu] (n) neoliberal [Add to Longdo]
リベラリスト[riberarisuto] (n) liberalist; (P) [Add to Longdo]
リベラリズム[riberarizumu] (n) liberalism; (P) [Add to Longdo]
リベラル[riberaru] (adj-na,n) liberal; (P) [Add to Longdo]
リベラルアーツ[riberarua-tsu] (n) liberal arts [Add to Longdo]
リベラルフェミニズム[riberarufeminizumu] (n) liberal feminism [Add to Longdo]
意訳[いやく, iyaku] (n,vs) (See 直訳) free translation; liberal translation [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liberal
   adj 1: showing or characterized by broad-mindedness; "a broad
       political stance"; "generous and broad sympathies"; "a
       liberal newspaper"; "tolerant of his opponent's opinions"
       [syn: {broad}, {large-minded}, {liberal}, {tolerant}]
   2: having political or social views favoring reform and progress
   3: tolerant of change; not bound by authoritarianism, orthodoxy,
     or tradition [ant: {conservative}]
   4: given or giving freely; "was a big tipper"; "the bounteous
     goodness of God"; "bountiful compliments"; "a freehanded
     host"; "a handsome allowance"; "Saturday's child is loving
     and giving"; "a liberal backer of the arts"; "a munificent
     gift"; "her fond and openhanded grandfather" [syn: {big},
     {bighearted}, {bounteous}, {bountiful}, {freehanded},
     {handsome}, {giving}, {liberal}, {openhanded}]
   5: not literal; "a loose interpretation of what she had been
     told"; "a free translation of the poem" [syn: {free},
     {loose}, {liberal}]
   n 1: a person who favors a political philosophy of progress and
      reform and the protection of civil liberties [syn:
      {liberal}, {liberalist}, {progressive}] [ant:
      {conservative}, {conservativist}]
   2: a person who favors an economic theory of laissez-faire and
     self-regulating markets

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 broad
 
 1. geniş enli
 2. hudutsuz
 3. belli, açık
 4. belli başlı, ana, genel, umumi
 5. kaba
 6. serbest, liberal
 7. açıklık
 8. (argo) kadın
 9. (argo) fahişe. Broad Church ingiliz kilisesinde serbest fikirli zümre. broad bean bakla. broad daylight güpegündüz. broad jump uzun atlama. broad seal devletin resmi mührü. broadly geniş olarak. broadness genişlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 liberal
 
 1. açık fikirli, serbest düşünceli
 2. bol, pek çok
 3. liberal, hür fikirli
 4. yüksek ve şümullü (tahsil)
 5. cömert eli açık, mükrim
 6. vasi, serbest
 7. liberal, hür fikirli parti azası. liberal arts fen veya tarih ve felsefe gibi yüksek ilimler. liberal opinions serbest fikirler. liberal party liberal parti. liberally cömertce, serbestçe. liberalism serbest fikirlilik, liberalizm, (fels.) erkincilik. liberalist liberal, erkinci, ilerici kimse. liberalize (kanunları) daha serbest yönde değiştirmek, liberal kılmak, serbestlik telkin etmek. liberaliza'tion liberal kılma.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top