ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liar

L AY1 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liar-, *liar*
English-Thai: Longdo Dictionary
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liar(n) ผู้โกหก, See also: คนที่พูดปด, Syn. deceiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper, Ant. principal
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย <คำแปล>หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
auxiliary verbกริยานุเคราะห์
biliary(บิล'เลียรี) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ส่งน้ำดี
billiards(บิล'เยิร์ดซ) n. บิลเลียด, See also: billiadist n.
chiliarch(คิล'ลีอาร์ค) n. ผู้บังคับกองพัน
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา

English-Thai: Nontri Dictionary
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
liar(n) คนพูดปด,คนพูดเท็จ,คนโกหก,คนหลอกลวง
AUXILIARY auxiliary verb(n) กริยาช่วย,กริยานุเคราะห์
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
auxiliary(n) ผู้ช่วย,เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ความช่วยเหลือ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liarA shameless liar speaks smilingly.
liarHe accused me of being a liar.
liarHe as good as called me a liar.
liarHe is anything but a liar.
liarHe is no more a liar than you are a liar.
liarHe is not a liar at heart.
liarHe is nothing but a liar.
liarHe is notorious as a liar.
liarHe made me out to be a liar.
liarHe's a liar, and you're another.
liarHe turned out to be nothing but a liar.
liarHe was looked down on as a liar.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิเศษ[baēp phisēt] (n, exp) EN: peculiar style ; singular style  FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
บิลเลียด[binliēt] (n) EN: billiards (game)  FR: billard (jeu de ~) [m]
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[chaphǿ] (adj) EN: specific ; particular ; peculiar  FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ชื่อเล่น[cheūlen] (n) EN: nickname ; familiar name  FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชิน[chin] (v, exp) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with  FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[chin hū] (v, exp) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to
ชินหูชินตา[chin hū chin tā] (v, exp) EN: be familiar
ชินปาก[chin pāk] (v, exp) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินตา[chin tā] (v, exp) EN: look familiar ; appear familiar

CMU English Pronouncing Dictionary
LIAR L AY1 ER0
LIARS L AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liar (n) lˈaɪər (l ai1 @ r)
liars (n) lˈaɪəz (l ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说谎者[shuō huǎng zhě, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] liar, #96,289 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lügner {m}; Lügnerin {f} | Lügner {pl}liar | liars [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せられる[serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage [Add to Longdo]
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device [Add to Longdo]
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liar
   n 1: a person who has lied or who lies repeatedly [syn: {liar},
      {prevaricator}] [ant: {square shooter}, {straight arrow},
      {straight shooter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top