ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liability

L AY2 AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liability-, *liability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liability(n) หนี้สิน, See also: หนี้, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Liability (Law)ความรับผิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Liability for animalsความรับผิดเกิดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for marine accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]
Liability for oil pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน [TU Subject Heading]
Liability for railroad accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางรถไฟ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้(n) debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
สินใช้(n) liability, Thai Definition: เงินที่ต้องรับผิดชอบจ่ายตามมูลค่าของหุ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกันภัยบุคคลที่สาม = การประกันภัยบุคคลที่ 3[kān prakanphai bukkhon thī sām] (n, exp) EN: personal liability insurance
การยกเว้นความรับผิด[kān yokwen khwām rapphit] (n, exp) EN: exclusion of liability ; exemption from liability
ข้อกำหนดว่าจะไม่ต้องรับผิด[khøkamnot wā ja mai tǿng rapphit] (n, exp) EN: non-liability clause
ข้อเสียเปรียบ[khø sīaprīep] (n, exp) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability
ความน่าเชื่อถือ[khwām nācheūatheū] (n) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness  FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความรับผิด[khwām rapphit] (n) EN: liability ; accountability
ความรับผิดชอบทางแพ่ง[khwām rapphitchøp thāng phaeng] (n, exp) EN: civil liability
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์[khwām rapphitchøp tø phalittaphan] (n, exp) EN: product liability
ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น[khwām rapphit nai kān kratham khøng phū eūn] (n, exp) EN: vicarious liability
ความรับผิดร่วมกัน[khwām rapphitruam kan] (n, exp) EN: joint liability

CMU English Pronouncing Dictionary
LIABILITY L AY2 AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liability (n) lˌaɪəbˈɪlɪtiː (l ai2 @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} | gesetzliche Haftpflichtversicherung | private Haftpflichtversicherung {f}liability insurance | legally required liability insurance | personal liability insurance [Add to Longdo]
Hang {m} (zu); Neigung {f} (zu); Anfälligkeit {f} (für)liability (to) [Add to Longdo]
Steuerpflicht {f}; Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f}liability for tax; tax liability [Add to Longdo]
Verbindlichkeit {f}; Verpflichtung {f} | Verbindlichkeiten {pl}liability | liabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability [Add to Longdo]
ライアビリティー[raiabiritei-] (n) liability; (P) [Add to Longdo]
リライアビリティー[riraiabiritei-] (n) reliability [Add to Longdo]
一般責任[いっぱんせきにん, ippansekinin] (n) public liability [Add to Longdo]
過失責任主義[かしつせきにんしゅぎ, kashitsusekininshugi] (n) (See 無過失責任主義) fault liability principle [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P) [Add to Longdo]
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability [Add to Longdo]
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liability
   n 1: the state of being legally obliged and responsible
   2: an obligation to pay money to another party [syn:
     {indebtedness}, {liability}, {financial obligation}]
   3: the quality of being something that holds you back [ant:
     {asset}, {plus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top