ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levy

L EH1 V IY0   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levy-, *levy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levy[N] การเกณฑ์ทหาร, Syn. enlistment
levy[N] การจัดเก็บภาษี, Syn. imposing, collecting
levy[VT] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์, Syn. enlist, callup
levy[VI] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VT] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VI] ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property
levy on[PHRV] เรียกเก็บจาก
levy on[PHRV] เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy upon
levy upon[PHRV] เรียกเก็บจาก
levy upon[PHRV] เรียกเก็บ, See also: ระดม, Syn. levy on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
capital levyn. ภาษีเงินทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
levy(n) การเลือกเก็บ,การระดมพล,ส่วนชัก,ทหารเกณฑ์
levy(vt) เลือกเก็บ,เกณฑ์(ทหาร),ระดมพล,เก็บ(ภาษี)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
levy๑. จังกอบ, ภาษี๒. การเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
levy๑. การเก็บภาษี๒. การเกณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levy compulsory executionการบังคับยึดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levying warการมั่วสุมเพื่อก่อความไม่สงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
levyการบังคับยึดทรัพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Giselle Levy.- จีเซลล์ ลีวี่ Mona Lisa Smile (2003)
Giselle Levy, Bill Dunbar, this is....จีเซลล์ ลีวี่, บิล ดันบาร์ นี่คือ... Mona Lisa Smile (2003)
You remember Giselle Levy? What did you call her?แม่จำจีเซลล์ ลีวี่ได้มั้ย แม่เรียกเธอว่าไงนะ Mona Lisa Smile (2003)
"Fargo levy.""Fargo levy." National Treasure (2004)
That's allan levy, the art collector.นั่นคือ แอลเลน เลวี่ นักสะสมงานศิลปะ Seder Anything (2009)
But i am not fawning over an ass like allan levy just to make a sale.แต่ฉันฉันไม่ใช่พวกขี้ประจบเหมือน แอลลัน ลีวี่ ที่คิดแต่จะขายของ Seder Anything (2009)
You sold allan levy a painting.ขายภาพให้อัลเลน วีลี่ได้หรอ Seder Anything (2009)
Look, Mrs. Levy, we don't have time to play games.ฟังนะ คุณลีวี่ เราไม่มี เวลามากนักหรอก ในการเล่นเกมส์ Believe (2009)
How about that, Ms. Levy?แล้วมันจะเป็น อย่างไรไปล่ะคุณลีวี่? Believe (2009)
Can I... can I... levy a tax?ด้วยความรู้สึก The King's Speech (2010)
Raj, I highly doubt there is any argument you can make, threat you might levy, rhetorical strategy, plea, invocation, supplication, or... vetoomus that you can employ that would convince me to reconsider.ราจ, ฉันสงสัยเป้นอย่างยิ่งว่านายมีเหตุผลอื่นๆ, การส่งส่วย, ศิลปะการพูด การอ้อนวอน, ข้ออ้าง The Psychic Vortex (2010)
John was renowned for losing wars with France, levying punitive taxes, and sleeping with the wives of barons.พระองค์สั่งขึ้นภาษี\ และยังหลับนอนกับเมียเหล่าของขุนนาง Ironclad (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ส่วย[N] levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
เกณฑ์หัด[N] levying troops for military training, See also: drafting people for armed forces training, recruit, Thai definition: ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
เก็บภาษี[v. exp.] (kep phāsī) EN: levy taxes   FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe
ภาษีขาเข้า[n. exp.] (phāsī khākhao) EN: import duty ; import levy   FR: taxe d'importation [m]
ภาษีขาออก[n. exp.] (phāsī khāøk) EN: export duty ; export levy   FR: taxe d'exportation [f]
ภาษีทรัพย์สิน[n. exp.] (phāsī sapsin) EN: capital levy ; wealth tax ; property tax   
ส่วย[n.] (suay = sūay) EN: levy in kind   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVY    L EH1 V IY0
LEVY    L IY1 V IY0
LEVY'S    L EH1 V IY0 Z
LEVY'S    L IY1 V IY0 Z
LEVYING    L EH1 V IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levy    (v) lˈɛviː (l e1 v ii)
levying    (v) lˈɛvɪɪŋ (l e1 v i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bootsanleger {m}levy [Am.] [Add to Longdo]
Erhebung {f} | Erhebungen {pl}levy | levies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レビ[, rebi] (n) (1) levee; (2) levy [Add to Longdo]
課す[かす, kasu] (v5s,vt) (See 課する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign [Add to Longdo]
課する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P) [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴収[ちょうしゅう, choushuu] (n,vs) collection; levy; (P) [Add to Longdo]
徴集[ちょうしゅう, choushuu] (n,vs) levying; recruitment [Add to Longdo]
賦課[ふか, fuka] (n,vs) levy; imposition; (P) [Add to Longdo]
聚斂[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (levying of a) heavy taxation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 levy
   n 1: a charge imposed and collected
   2: the act of drafting into military service [syn: {levy}, {levy
     en masse}]
   v 1: impose and collect; "levy a fine" [syn: {levy}, {impose}]
   2: cause to assemble or enlist in the military; "raise an army";
     "recruit new soldiers" [syn: {recruit}, {levy}, {raise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top