ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leverage

L EH1 V ER0 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leverage-, *leverage*
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leverage(n) การงัด
leverage(n) แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence, pull

English-Thai: Nontri Dictionary
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverageAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVERAGE L EH1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGE L EH1 V R AH0 JH
LEVERAGED L IY1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGED L EH1 V ER0 IH0 JH D
LEVERAGE(2) L IY1 V ER0 IH0 JH
LEVERAGED(2) L EH1 V R IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leverage (n) lˈiːvərɪʤ (l ii1 v @ r i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckmittel {n} | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage [Add to Longdo]
Fremdkapitalaufnahme {f} [fin.]leverage [Am.] [Add to Longdo]
Verschuldungsgrad {m} [fin.]leverage [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
レバレッジ[rebarejji] (n) leverage [Add to Longdo]
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect [Add to Longdo]
行動力[こうどうりょく, koudouryoku] (n) ability to take action; energy; fire; dynamism; leverage [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P) [Add to Longdo]
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leverage
   n 1: the mechanical advantage gained by being in a position to
      use a lever [syn: {leverage}, {purchase}]
   2: strategic advantage; power to act effectively; "relatively
     small groups can sometimes exert immense political leverage"
   3: investing with borrowed money as a way to amplify potential
     gains (at the risk of greater losses) [syn: {leverage},
     {leveraging}]
   v 1: supplement with leverage; "leverage the money that is
      already available"
   2: provide with leverage; "We need to leverage this company"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top