ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lever

L EH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lever-, *lever*
English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lever(vt) งัด, See also: ง้าง, Syn. jimmy, pry, prize
lever(n) ชะแลง, See also: เหล็กงัด, Syn. jimmy, lever tumbler, crowbar
lever up(phrv) งัดขึ้นด้วย ไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนัก, See also: แงะขึ้น
lever up(phrv) ยกตัวเองออกมาอย่างลำบาก
leverage(n) การงัด
leverage(n) แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด
lever out(phrv) งัดออกด้วยไม้ เหล็กหรือเครื่องมือหนักอย่างอื่น, See also: แงะออก
lever out(phrv) ถอนออกมา, See also: ปลดออก
lever out(phrv) ดึงออกมาจาก, See also: ถอนตัวจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence, pull
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leverคานงัด, คาน, คานแขวนกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Leveredถูกงัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lever(n) คันเร่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
leverPress down on the lever.
leverThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
leverThey lifted the rock by means of a lever.
leverYou can adjust the seat height by moving the adjustment lever up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก(n) lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count Unit: อัน
งัด(v) pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai Definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
ชะแลง(n) crowbar, See also: lever, Example: เขาค่อยๆ เลื่อนล้อให้เข้าหาศูนย์กลางของท่อนไม้ โดยใช้ชะแลงเหล็กช่วยงัด, Thai Definition: เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สำหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า[ān tūalēk bon mitoē faifā] (xp) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[ao pai] (v, exp) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
บ่ง[bong] (v) EN: pick off ; extricate  FR: extraire ; enlever
ชะแลง[chalaēng] (n) EN: crowbar ; lever  FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVER L EH1 V ER0
LEVER L IY1 V ER0
LEVERT L EH1 V ER0 T
LEVERS L EH1 V ER0 Z
LEVERONE L EH0 V ER0 OW1 N IY0
LEVERAGE L EH1 V R AH0 JH
LEVERAGE L EH1 V ER0 IH0 JH
LEVERETT L EH1 V ER0 EH0 T
LEVERICH L EH1 V ER0 IH0 K
LEVERTON L IH0 V ER1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lever (v) lˈiːvər (l ii1 v @ r)
levers (v) lˈiːvəz (l ii1 v @ z)
levered (v) lˈiːvəd (l ii1 v @ d)
leveret (n) lˈɛvərɪt (l e1 v @ r i t)
leverage (n) lˈiːvərɪʤ (l ii1 v @ r i jh)
leverets (n) lˈɛvərɪts (l e1 v @ r i t s)
levering (v) lˈiːvərɪŋ (l ii1 v @ r i ng)
Leverkusen (n) lˈɛɪvəkuːzn (l ei1 v @ k uu z n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] lever-knife, #12,650 [Add to Longdo]
杠杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever; pry bar; crowbar, #13,543 [Add to Longdo]
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force), #94,657 [Add to Longdo]
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever hoist pulley [Add to Longdo]
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever pulley block [Add to Longdo]
槓杆[gàng gǎn, ㄍㄤˋ ㄍㄢˇ, / ] lever [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hebelgesetz {n}lever rule [Add to Longdo]
Hebel {m} | Hebel {pl}lever | levers [Add to Longdo]
Hebelarm {m}lever arm [Add to Longdo]
Hebelwirkung {f}lever action [Add to Longdo]
Stufennummer {f}lever number [Add to Longdo]
Montageverletzung {f}lever damage [Add to Longdo]
Montiereisen {n} (Reifen)lever (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
にかけては[nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
カンチレバー;カンティレバー[kanchireba-; kanteireba-] (n,adj-no) cantilever [Add to Longdo]
シフトレバー[shifutoreba-] (n) shift lever [Add to Longdo]
スロットルレバー[surottorureba-] (n) throttle lever [Add to Longdo]
ピンレバーウォッチ[pinreba-uocchi] (n) pin lever watch [Add to Longdo]
レバー[reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) {food} (See 肝臓) liver; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lever
   n 1: a rigid bar pivoted about a fulcrum
   2: a simple machine that gives a mechanical advantage when given
     a fulcrum
   3: a flat metal tumbler in a lever lock [syn: {lever}, {lever
     tumbler}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top