ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

level

L EH1 V AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -level-, *level*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
level(adj) คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging
level(vt) เครื่องมือวัดระดับ
level(vt) ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten
level(n) ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ), See also: ระดับชั้น, Syn. grade, tier
level(adj) ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
level(n) ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
level(n) ระดับตำแหน่ง, Syn. rank, status
level(adj) ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal
leveler(n) ผู้วัดระดับ, Syn. leveller
level at(phrv) นำไปสู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม, ความรอบคอบ
high level languageภาษาระดับสูงหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ถึงโครงสร้างภายในของเครื่องแต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีอยู่ด้วยกันหลายภาษา เช่น ภาษาซี (C) ภาษาเบสิก (BASIC) และภาษาปาสกาล (PASCAL) เป็นต้น ตรงข้ามกับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ซึ่งเรียกกันว่าเป็นภาษาระดับต่ำ ผู้เขียนจะต้องรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมเป็นภาษานั้นได้ อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์จะยังไม่สามารถเข้าใจภาษาระดับสูงนี้ได้ แต่จะต้องใช้ตัวแปล (compiler) จัดการแปลเสียก่อน จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ดู computer language ประกอบ
low level languageภาษาระดับต่ำเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) ฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะแปลได้ง่ายกว่าภาษาระดับสูงอย่างภาษา FORTRAN, COBOL หรือ C แต่ผู้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับนี้ จะพบว่าเขียนยากกว่าใช้ภาษาระดับสูง ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาษามนุษย์มากกว่า ตัวอย่างของภาษานี้มี ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) อยู่เพียงภาษาเดียว ดู high level language เปรียบเทียบ
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
price leveln. ระดับราคา
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level

English-Thai: Nontri Dictionary
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level lineเส้นระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
level of analysisระดับการวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
level of developmentระดับการพัฒนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of educationระดับการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of enrollmentระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of livingระดับการครองชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
level of saturationระดับอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Levelระดับ [การแพทย์]
level border irrigationlevel border irrigation, ชลประทานแบบปรับระดับดินและท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Level of Aspirationระดับความมุ่งหวัง, ระดับของความมุ่งหวัง [การแพทย์]
Level of Cicatrizationความแข็งของสิ่งอุดตัน [การแพทย์]
Level of Difficultyระดับความยาก [การแพทย์]
Level of Enrollmentระดับการลงทะเบียนเรียน, Example: การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Level of Preventionระดับการป้องกัน [การแพทย์]
Level of Resolutionระดับในการวินิจฉัย [การแพทย์]
level of saturationlevel of saturation, ระดับอิ่มตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Level of Significanceระดับนัยสำคัญ, ระดับความมีนัยสำคัญ, ที่ระดับนัยสำคัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then maybe down that canyon. I think it's pretty level off there.แล้วผ่านแคนยอนนั่น ทางเรียบดี Blazing Saddles (1974)
Level flight. Speed, 520 knots.บินแนวราบ ความเร็ว 520 น็อท Airplane! (1980)
All right, I'll level with you all.เอาละ ผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ Airplane! (1980)
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
At this level all functions appear normal.ในระดับนี้ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะ ปรากฏตามปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
With three lines across it representing the three levels of the universe.กับสามสายข้ามมัน ที่เป็นตัวแทนของสามระดับของจักรวาล Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
we like what we've seen of you two. we're bucking you right up front to gathering, level 20.เราต้องการทักษะของพวกนาย พวกนายจะได้เลื่อนขั้นเป็น Level 20 Spies Like Us (1985)
gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ Spies Like Us (1985)
let's go to response level yellow.- เข้าสู่โหมดสงคราม ระดับสีเหลือง Spies Like Us (1985)
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules.มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7 Akira (1988)
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8 Akira (1988)
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levelA bulldozer was employed for leveling the lane.
levelAre you on the level, Ken?
levelBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
levelBuild a house on the level between two valleys.
levelCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
levelCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
levelCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
levelCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
levelCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
levelDeath is the great leveler.
levelDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
levelEssentially it's a one-to-one match, but the content of that match is a level so high as to be unthinkable to an ordinary person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับชั้น(n) degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count Unit: ระดับ
ราบ(adj) flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
อันดับ(n) level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
แบน(adj) flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เกรด(n) grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count Unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด(n) grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count Unit: เกรด, Thai Definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
กล้องวัดระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
กล้องระดับ(n) surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องวัดระดับ, Example: ช่างสำรวจใช้กล้องระดับวัดความสูงของเนินเขาก่อนจะวางแผนตัด, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
ระนาบ(adj) flat, See also: level, Syn. ราบ, แบนเรียบ, Thai Definition: ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว)
ไม้หมุน(n) a round-shaped board used to level off rice grain from a measuring tin, See also: levelling stick, Count Unit: อัน, Thai Definition: เรียกไม้กลมๆ สำหรับปาดปากสัดข้าวว่า ไม้หมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [m]
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บินต่ำ[bin tam] (v, exp) EN: fly at a low altitude ; low level flying  FR: voler à basse altitude [m]
ชั้น[chan] (n) EN: class ; grade ; level ; rank  FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นจัตวา[chan jattawā] (n, exp) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate  FR: quatrième classe [f]
ชั้นผู้ใหญ่[chan phūyai] (n, exp) EN: senior level
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
การคัดค้านระดับรัฐ[kān khatkhān radap rat] (n, exp) EN: state-level ban

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVEL L EH1 V AH0 L
LEVELS L EH1 V AH0 L Z
LEVELL L EY0 V EY1 L
LEVEL'S L EH1 V AH0 L Z
LEVELED L EH1 V AH0 L D
LEVELING L EH1 V L IH0 NG
LEVELING L EH1 V AH0 L IH0 NG
LEVELERS L EH1 V L ER0 Z
LEVELERS L EH1 V AH0 L ER0 Z
LEVELLED L EH1 V AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
level (v) lˈɛvəl (l e1 v @ l)
levels (v) lˈɛvəlz (l e1 v @ l z)
levelled (v) lˈɛvəld (l e1 v @ l d)
leveller (n) lˈɛvlər (l e1 v l @ r)
levellers (n) lˈɛvləz (l e1 v l @ z)
levelling (v) lˈɛvəlɪŋ (l e1 v @ l i ng)
level-headed (j) lˌɛvl-hˈɛdɪd (l e2 v l - h e1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal, #420 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] level; grade; rank; step, #479 [Add to Longdo]
水准[shuǐ zhǔn, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ, / ] level, #7,002 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] level off; root up, #9,854 [Add to Longdo]
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle, #24,890 [Add to Longdo]
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, ] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry), #58,842 [Add to Longdo]
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese), #81,411 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] level spot for sacrifices, #284,829 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstraktionsebene {f}level of abstraction [Add to Longdo]
Bahnübergang {m}level crossing; railroad crossing [Am.] [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Ebene {f}; Niveau {n}; Pegel {m}; Stand {m}; Stufe {f}; Höhe {f} | Ebenen {pl}; Niveaus {pl}; Pegel {pl}; Stände {pl}; Stufen {pl}; Höhen {pl}level | levels [Add to Longdo]
Geräuschpegel {m}; Tonstärke {f}level of sound [Add to Longdo]
Höhenlinie {f} [math.]level curve [Add to Longdo]
Level {n}level [Add to Longdo]
Niveaugeber {m}level sensor [Add to Longdo]
Niveauschalter {m}level switch [Add to Longdo]
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level [Add to Longdo]
Pegelregelung {f}level control [Add to Longdo]
Strahlenbelastung {f}level of contamination; radioactive contamination [Add to Longdo]
Straßenkreuzung {f}level crossing [Add to Longdo]
Vertrauensniveau {n}level of reliability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
アービトレーションレベル[a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level [Add to Longdo]
アウトラインレベル[autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
アクセスレベル[akusesureberu] (n) {comp} access level [Add to Longdo]
エネルギー準位[エネルギーじゅんい, enerugi-jun'i] (n) energy level [Add to Longdo]
エラーレベル[era-reberu] (n) {comp} error level [Add to Longdo]
エンタープライズサーバレベルの[enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level [Add to Longdo]
エンタープライズレベル[enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level [Add to Longdo]
エントリーレベル[entori-reberu] (n) {comp} entry-level [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 level
   adj 1: having a surface without slope, tilt in which no part is
       higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of
       level farmland"; "a plane surface"; "skirts sewn with
       fine flat seams" [syn: {flat}, {level}, {plane}]
   2: not showing abrupt variations; "spoke in a level voice"; "she
     gave him a level look"- Louis Auchincloss [syn: {level},
     {unwavering}]
   3: being on a precise horizontal plane; "a billiard table must
     be level"
   4: oriented at right angles to the plumb; "the picture is level"
   5: of the score in a contest; "the score is tied" [syn:
     {tied(p)}, {even}, {level(p)}]
   n 1: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a
      moderate grade of intelligence"; "a high level of care is
      required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree},
      {grade}, {level}]
   2: a relative position or degree of value in a graded group;
     "lumber of the highest grade" [syn: {grade}, {level}, {tier}]
   3: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   4: height above ground; "the water reached ankle level"; "the
     pictures were at the same level"
   5: indicator that establishes the horizontal when a bubble is
     centered in a tube of liquid [syn: {level}, {spirit level}]
   6: a flat surface at right angles to a plumb line; "park the car
     on the level" [syn: {horizontal surface}, {level}]
   7: an abstract place usually conceived as having depth; "a good
     actor communicates on several levels"; "a simile has at least
     two layers of meaning"; "the mind functions on many strata
     simultaneously" [syn: {level}, {layer}, {stratum}]
   8: a structure consisting of a room or set of rooms at a single
     position along a vertical scale; "what level is the office
     on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}]
   v 1: aim at; "level criticism or charges at somebody"
   2: tear down so as to make flat with the ground; "The building
     was levelled" [syn: {level}, {raze}, {rase}, {dismantle},
     {tear down}, {take down}, {pull down}] [ant: {erect}, {put
     up}, {raise}, {rear}, {set up}]
   3: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush},
     {level}, {even out}, {even}]
   4: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged
     his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}]
   5: talk frankly with; lay it on the line; "I have to level with
     you"
   6: become level or even; "The ground levelled off" [syn:
     {level}, {level off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top