ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let up-, *let up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let up(phrv) ปล่อยให้ขึ้นไป, See also: ให้ขึ้นไป
let up(phrv) ทำให้น้อยลง, See also: ค่อยๆหยุด, ค่อยๆเลิก
let up(phrv) ทำงานหนักน้อยลง, See also: พยายามน้อยลง, เหนื่อยน้อยลง, Ant. let down
let up(phrv) หยุด, Syn. cease
let up on(phrv) เข้มงวดกับ, See also: กวดขันกับ, เคร่งครัดกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let upAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.
let upFrom the look of the sky I'm afraid the rain won't let up for a while.
let upThen, if so, why were the like of Kyouou let upon the throne?
let upThe rain never let up all night.
let upThe work should let up by a week from today.
let upWhen will this rain let up?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
เพลามือ[phēlā meū = phlao meū] (v, exp) EN: let up ; go easy ; take it easy
ซา[sā] (v) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up  FR: diminuer
ถอย[thøi] (v) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken  FR: faiblir
หยุด[yut] (v) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate  FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 let up
   v 1: become less in amount or intensity; "The storm abated";
      "The rain let up after a few hours" [syn: {abate}, {let
      up}, {slack off}, {slack}, {die away}]
   2: reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and
     the car slowed down" [syn: {ease up}, {ease off}, {let up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top