ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let out-, *let out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let out(phrv) ปล่อยออกไป, See also: ให้ออกไป
let out(phrv) ปล่อยเป็นอิสระ
let out(phrv) ปล่อยออก (น้ำ, อากาศ)
let out(phrv) เปล่งเสียงออกมา
let out(phrv) เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ, Syn. be out, bring out, come out, filter out, get out, leak out
let out(phrv) ดับไฟ, Syn. put out
let out(phrv) ยกโทษ
let out(phrv) ขยายให้กว้างขึ้น (เสื้อผ้า), See also: ทำให้กว้างขึ้น, Syn. take in
let out(phrv) ให้เช่า, See also: ยอมให้เช่า, อนุญาตให้เช่า, Syn. hire out, rent out
let out(phrv) โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง), Syn. lay into

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let outHe let out a sigh when the job was finished.
let outHe was let out after serving just two years of his four-year prison sentence.
let outOn no account should you let out the secret.
let outTom happened to let out the secret to his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย(v) pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
ระบาย(v) release, See also: let out, let off, drain, Example: เครื่องวัดอุณหภูมิมีลิ้นสำหรับระบายก๊าซ, Thai Definition: ผ่านออกไป, ถ่ายออก
แพลม(v) let out, See also: protrude, Syn. แลบ, Example: ด้ามปืนแพลมออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขา, Thai Definition: แลบโผล่ออกมา
ไขความลับ(v) let out a secret, See also: give away a secret, leak information, expose a secret, Syn. บอกความลับ, Example: ทนายไขความลับให้ลูกหลานท่านเจ้าคุณฟังทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุด[lut] (v) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released  FR: échapper
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[phoēi khwāmlap] (v, exp) EN: reveal a secret ; let out a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ปล่อย[plǿi] (v) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way  FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยโข่ง[plǿi khōng] (v, exp) EN: show one's ignorance ; let out a howler
ระบาย[rabāi] (v) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air  FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâche
โรย[rōi] (v) EN: pay out ; let out

Japanese-English: EDICT Dictionary
叫び出す[さけびだす, sakebidasu] (v5s) to let out a cry; to break forth [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
声を立てる[こえをたてる, koewotateru] (exp,v1) to let out a cry; to shout [Add to Longdo]
貸し出す(P);貸出す[かしだす, kashidasu] (v5s,vt) to lend; to loan; to let out on hire; (P) [Add to Longdo]
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 let out
   v 1: express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She
      let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that
      nobody could understand" [syn: {utter}, {emit}, {let out},
      {let loose}]
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   3: bring out of a specific state [syn: {bring out}, {let out}]
   4: make (clothes) larger; "Let out that dress--I gained a lot of
     weight" [syn: {let out}, {widen}] [ant: {take in}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top