ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let off

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let off-, *let off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let off(phrv) ปล่อยให้ออกจากหรือลงจาก (รถ, เรือฯลฯ), Syn. get off, get off with
let off(phrv) ทำให้ระเบิด, See also: ทำให้ลุกไหม้, ทำให้ติดไฟ, Syn. go off
let off(phrv) ยกโทษให้, See also: ไม่เอาผิด, Syn. get away with, get off, get off with
let off(phrv) ให้เช่า, See also: อนุญาตให้เช่า
let off(phrv) ให้อภัยจาก, See also: ปล่อยให้พ้นผิดจาก, ยกโทษให้ในเรื่อง
let off(phrv) ไม่เอาผิด, See also: ยกโทษให้, Syn. get out of
let off steam(phrv) ปล่อยออก (เครื่องจักรไอน้ำ), Syn. blow off
let off steam(idm) ทำตัวร่าเริง, See also: มีชีวิตชีวา, Syn. blow off

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let offIt's very important to know how to let off steam, living in this world.
let offWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยไอน้ำออก[plǿi ainām øk] (v, exp) EN: let off steam  FR: libérer la vapeur
ปล่อยให้พ้นผิด[plǿi hai phonphit] (v, exp) EN: clear of charges ; let off
ปล่อยไป[plǿi pai] (v) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free  FR: libérer
ระบาย[rabāi] (v) EN: release ; vent ; let off ; let out ; air  FR: évacuer ; rejeter ; déverser ; relâche
ยิงพลุ[ying phlu] (v, exp) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks
ยกโทษ[yok thōt] (v) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate  FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

Japanese-English: EDICT Dictionary
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
打っ放す;ぶっ放す;ブッ放す[ぶっぱなす(打っ放す;ぶっ放す);ブッぱなす(ブッ放す), buppanasu ( utsu su ; butsu hanasu ); butsu panasu ( butsu hanasu )] (v5s) to fire a gun; to let off a gun; to loose off a shell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  let off
      v 1: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
           class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top