ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leopard

L EH1 P ER0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leopard-, *leopard*, leopar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leopard(n) ผ้าขนสัตว์จากเสือดาว
leopard(n) เสือดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leopard(เลพ'เพิร์ด) n. เสือดาว,หนังเสือดาว,แมวที่คล้ายเสือดาว
leopardess(เลพ'เพิร์ดดิส) n. เสือดาวตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
leopard(n) เสือดาว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leopardHis eyes are those of leopard.
leopardThe leopard cannot change his spots.
leopardWhat's the difference between lions and leopards?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือดาว(n) leopard, See also: Panthera pardus, Example: เราโชคร้ายมากที่ไม่ได้เห็นเสือดาว ซึ่งที่เขาใหญ่นี่เห็นเสือดาวได้ยากมาก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อเสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่งและทนร้อนได้ดีกว่า ตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีจุดดำทั่วตัว ว่องไวและดุ ขึ้นต้นไม้เก่ง กินเนื้อ
ดาว(n) leopard, Syn. เสือดาว, Example: เสือดาวมีจุดอยู่บนผิวหนัง, Thai Definition: ชื่อเสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่งและทนร้อนได้ดีกว่า ตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีจุดดำทั่วตัว ว่องไวและดุ ขึ้นต้นไม้เก่ง กินเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กมลสันดานแก้ยาก[kamonsandān kaē yāk] (xp) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots
แมวดาว[maēodāo] (n) EN: Leopard Cat
ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา[phīseūa kathokrok thammadā] (n, exp) EN: Leopard Lacewing
ผีเสื้อเสือดาวเล็ก[phīseūa seūadāo lek] (n, exp) EN: Small Leopard
ผีเสื้อเสือดาวใหญ่[phīseūa seūadāo yai] (n, exp) EN: Common Leopard
เสือดาว[seūadāo] (n) EN: leopard  FR: léopard [m]
เสือลายเมฆ[seūa lāi mēk] (n, exp) EN: Clouded Leopard
ตุ๊กแกเสือดาว[tukkaē seūadāo] (n, exp) EN: leopard gecko

CMU English Pronouncing Dictionary
LEOPARD L EH1 P ER0 D
LEOPARDS L EH1 P ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leopard (n) lˈɛpəd (l e1 p @ d)
leopards (n) lˈɛpədz (l e1 p @ d z)
leopardess (n) lˌɛpədˈɛs (l e2 p @ d e1 s)
leopardesses (n) lˌɛpədˈɛsɪz (l e2 p @ d e1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] leopard; panther, #6,369 [Add to Longdo]
豹子[bào zi, ㄅㄠˋ ㄗ˙, ] leopard, #24,828 [Add to Longdo]
金钱豹[jīn qián bào, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] leopard, #43,352 [Add to Longdo]
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, ] leopard cat, #61,173 [Add to Longdo]
狸子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, ] leopard cat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leopard {m} [zool.] | Leoparden {pl}leopard; libbard | leopards [Add to Longdo]
Gefleckter Schlangenaal {m}; Gepunkteter Schlangenaal {m} (Myrichthys maculosus) [zool.]leopard eel [Add to Longdo]
Leoparden-Schleimfisch {m}; Leoparden-Lippenzähner {m} (Exallias brevis) [zool.]sailfin blenny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャガーネコ[jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
パンサー[pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
ヒョウ柄;豹柄;ひょう柄[ひょうがら(豹柄;ひょう柄);ヒョウがら(ヒョウ柄), hyougara ( hyou gara ; hyou gara ); hyou gara ( hyou gara )] (n) leopard print (design) [Add to Longdo]
ベンガル山猫[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis) [Add to Longdo]
マーゲイ[ma-gei] (n) margay (Leopardus wiedii) [Add to Longdo]
レオパード[reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur [Add to Longdo]
レオパードシャープノーズパファー[reopa-dosha-puno-zupafa-] (n) leopard sharpnose puffer (Canthigaster leoparda); leopard toby [Add to Longdo]
レオポン[reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion) [Add to Longdo]
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leopard
   n 1: the pelt of a leopard
   2: large feline of African and Asian forests usually having a
     tawny coat with black spots [syn: {leopard}, {Panthera
     pardus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top