ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leisure

L EH1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leisure-, *leisure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leisure(adj) เกี่ยวกับเวลาว่าง, See also: ที่เป็นเวลาว่าง, Syn. free, unoccupied
leisure(adj) เพื่อความบันเทิง
leisure(n) เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
leisurely(adj) ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leisureการใช้เวลาว่าง [TU Subject Heading]
Leisureเวลาว่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure(n) สันทนาการ
leisure driver(n) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leisureA friend to everybody is a friend to leisure.
leisureAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
leisureAt one's leisure; in one's spare moments.
leisureDo this at your leisure.
leisureDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
leisureFor one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.
leisureHe did it at his leisure.
leisureHe enjoyed a life of leisure.
leisureHe has no leisure for sport.
leisureI am seldom at leisure.
leisureI don't know what to do with my leisure.
leisureI have no leisure for reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่อยเฉื่อย(adv) unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย(adv) leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย(adv) leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai Definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ(adv) leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai Definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ตามสบาย(adv) leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai Definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
เวลาว่าง(n) free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai Definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
จิตวิทยาการบริการ[jittawitthayā kān børikān] (n, exp) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
กินลมชมวิว[kinlom chom wiū] (v, exp) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely  FR: se promener ; se balader
นั่งเล่น[nanglen] (v) EN: sit leisurely
เนิบนาบ[noēpnāp] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely
ตามสบาย[tām sabāi] (adv) EN: leisurely  FR: à l'aise
ทอดน่อง[thøtnǿng] (adv) EN: leisurely

CMU English Pronouncing Dictionary
LEISURE L EH1 ZH ER0
LEISURE L IY1 ZH ER0
LEISURELY L IY1 Z ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leisure (n) lˈɛʒər (l e1 zh @ r)
leisured (j) lˈɛʒəd (l e1 zh @ d)
leisurely (j) lˈɛʒəliː (l e1 zh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle, #2,576 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] leisure; free time; unoccupied; not in use, #19,227 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] leisure, #23,166 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] leisurely; easy-going, #26,054 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] leisure, #44,309 [Add to Longdo]
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, / ] leisurely; unhurried; sluggish, #71,731 [Add to Longdo]
休闲鞋[xiū xián xié, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] leisure shoes [Add to Longdo]
閒暇[xián xià, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, ] leisure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizeitaktivität {f}leisure activity [Add to Longdo]
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing [Add to Longdo]
Freizeitkleidung {f}leisure wear [Add to Longdo]
Freizeitzentrum {n}leisure centre; recreation center [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のんどり[nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
のんびり[nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]
アスレチック[asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P) [Add to Longdo]
レジャー[reja-] (n) leisure; (P) [Add to Longdo]
レジャーウエア[reja-uea] (n) leisure wear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leisure
   n 1: time available for ease and relaxation; "his job left him
      little leisure" [syn: {leisure}, {leisure time}]
   2: freedom to choose a pastime or enjoyable activity; "he lacked
     the leisure for golf"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top