ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legitimately

L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legitimately-, *legitimately*, legitimate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he's legitimately bronchial, we'll consider that.ถ้าเขาเป็นจริงๆ เราจะพิจารณาดู Goodfellas (1990)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
And I'm the only one who can legitimately kick your ass in real time.และฉันเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ อัดนาย ในชีวิตจริง Hello, Cruel World (2011)
A sentence for which he seemed legitimately grateful.การจำคุกที่ เขาเห็นสมควรตามกฏหมาย Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGITIMATELY L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimately (a) lˈɪʤˈɪtɪmətliː (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legitimately
   adv 1: in a manner acceptable to common custom; "you cannot do
       this legitimately!" [syn: {legitimately}, {lawfully},
       {licitly}] [ant: {illegally}, {illegitimately},
       {illicitly}, {lawlessly}]
   2: in a lawfully recognized manner; "let's get married so our
     child can be born legitimately" [ant: {illegitimately}, {out
     of wedlock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top