ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legit

L EH1 JH IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legit-, *legit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legitimacy(n) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ความชอบธรรม, Syn. authenticity, genuineness
legitimate(adj) ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate(adj) ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate(vt) ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate(adj) ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate(adj) แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful, legal, licit
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful, bastard, illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบด้วยกฎหมาย๒. ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบธรรม๒. นิติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Legitimation of childrenบุตรชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legit(adj) ถูกกฏหมาย
legit(adj) (US) ดีมาก
legit(adv) จริงๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a legit liquor wholesaler from Las Vegas. Alan Marciano.เป็นเซลส์ขายเหล้าที่เวกัส ชื่ออลัน มาร์เซียโน่ Heat (1995)
Name,we need a legit name!ชื่อ,เราต้องการชื่อที่แท้จิง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
My agency has tried everything to take him to trial, but his organization is airtight, totally legit from the outside.หน่วยฉันพยายามจับตัวเขาขึ้นศาล แต่องค์กรเขาไม่มีจุดอ่อน ขาวสะอาดถ้ามองจากภายนอก Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Once I found your mug shot, then it really wasn't that hard getting your legit cell number.ครั้งหนึ่ง ฉันเคยเจอลูกกระสุนของคุณ มันก็ไม่ยากที่จะได้เบอร์มือถืงของคุณมา The Sunshine State (2008)
Okay, but if the deal with Dallow is legit there's no reason to run, right?โอเค หากเราตกลงกับแดโลได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะหนี ใช่มั้ย? Deal or No Deal (2008)
This is strictly a legit automotive business.นี่คือความเด็ดขาดตามหลักธุรกิจที่ตั้งเอาไว้ Fun Town (2008)
Any legit place we store those guns is a straight line back to us.ทุกๆสถานที่ถูกกฏหมายที่เราให้เก็บปืนพวกนั้น มันย้อนกลับมาหาเราโดยตรง Patch Over (2008)
Was going to be a legit business transaction, okay?นี่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรม ตกลงมั๊ย ? The Price (2008)
He uses his success and legit company as a front for his drug business.เขาใช้ธุรกิจเป็นฉากบังหน้า ธุรกิจค้ายา Gokusen: The Movie (2009)
It is a legit lead on a terrorism investigation, which is kind of what we do around here.มันเป็นตัวนำพาไป อย่างชอบด้วยกฎหมาย ในการสอบสวนคดีก่อการร้าย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ การงานของเราในที่นี่ Black Swan (2009)
Lots of Tisch faculty and alums will be there, plus my legit agent.จะมีพวกคณะศิลปศ่าสตร์และพวกศิษย์เก่ามาดู ตัวแทนผมก็มาด้วย The Last Days of Disco Stick (2009)
Look, don't get me wrong. I'm all ears if you've got something legit that you want to put on the table.เขาจะไม่มีวันหยุดฆ่า \ เพื่อให้ถูกจับ Saw 3D: The Final Chapter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legitThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legitWhich prince is the legitimate heir to the throne?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด(n) dialogue play, See also: legitimate drama, Thai Definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
ความชอบธรรม(n) righteousness, See also: legitimacy, morality, Syn. ความยุติธรรม, Ant. ความอยุติธรรม, Example: เพราะต้องการให้เกิดความชอบธรรม นักศึกษาจึงเดินขบวนประท้วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
โดยชอบธรรม[dōi chøptham] (adj) EN: legitimate
ความชอบด้วยกฎหมาย[khwām chøp dūay kotmāi] (n, exp) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความชอบธรรม[khwām chøptham] (n) EN: righteousness ; legality ; legitimacy
ความถูกต้องตามกฎหมาย[khwām thuktǿng tām kotmāi] (n, exp) EN: legality ; legitimacy ; validity  FR: légalité [f]
กฎหมายลักษณะบุคคล[kotmāi laksana bukkhon] (n, exp) EN: legitimate persons

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGIT L EH1 JH IH0 T
LEGIT L AH0 JH IH1 T
LEGITIMACY L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 S IY0
LEGITIMACY L IH0 JH IH1 T AH0 M AH0 S IY0
LEGITIMATE L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T
LEGITIMIZE L AH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z
LEGITIMIZE L IH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z
LEGITIMIZES L IH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z IH0 Z
LEGITIMIZED L IH0 JH IH1 T AH0 M AY2 Z D
LEGITIMATELY L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legitimacy (n) lˈɪʤˈɪtɪməsiː (l i1 jh i1 t i m @ s ii)
legitimate (j) lˈɪʤˈɪtɪmət (l i1 jh i1 t i m @ t)
legitimately (a) lˈɪʤˈɪtɪmətliː (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)
legitimatize (v) lˈɪʤˈɪtɪmətaɪz (l i1 jh i1 t i m @ t ai z)
legitimatized (v) lˈɪʤˈɪtɪmətaɪzd (l i1 jh i1 t i m @ t ai z d)
legitimatizes (v) lˈɪʤˈɪtɪmətaɪzɪz (l i1 jh i1 t i m @ t ai z i z)
legitimatizing (v) lˈɪʤˈɪtɪmətaɪzɪŋ (l i1 jh i1 t i m @ t ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合法性[hé fǎ xìng, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˋ, ] legitimacy, #15,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legitimität {f}legitimateness [Add to Longdo]
Legitimation {f}legitimation [Add to Longdo]
Legitimation {f}; Ausweis {m}; Bescheinigung {f}; Berechtigungsnachweis {m}credentials [Add to Longdo]
Legitimation {f}; Berechtigung {f}authority [Add to Longdo]
Legitimierung {f}legitimacy [Add to Longdo]
Legitimierung {f}legitimization [Add to Longdo]
Legitimität {f}; Zulässigkeit {f} (jur.)legitimacy [Add to Longdo]
legitim; rechtmäßig; gesetzlich {adj}legitimate [Add to Longdo]
legitim {adv}legitimately [Add to Longdo]
legitimierento legitimate [Add to Longdo]
legitimieren | legitimierend | legitimiert | er/sie legitimiert | ich/er/sie legitimierte | er/sie hat/hatte legitimiertto legitimize | legitimizing | legitimized | he/she legitimizes | I/he/she legitimized | he/she has/had legitimized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
吉野時代[よしのじだい, yoshinojidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
吉野朝時代[よしのちょうじだい, yoshinochoujidai] (n) (obsc) (See 南北朝時代) Yoshino period (Japan's Northern and Southern Courts period, esp. from the viewpoint of the legitimacy of the Southern Court, 1336-1392 CE) [Add to Longdo]
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government [Add to Longdo]
合法的[ごうほうてき, gouhouteki] (adj-na) legal; lawful; legitimate; law-abiding; in order; (P) [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃく, chaku] LEGITIM (FRAU,KIND,ERBE) [Add to Longdo]
嫡出子[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] legitimer_Erbe [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top