ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legendary

L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legendary-, *legendary*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful

English-Thai: Nontri Dictionary
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were this great legendary thing.แกเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานไม่ใช่เรอะ The Princess Bride (1987)
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ Contact (1997)
So much for the legendary courtesy of the Elves!ความมีมารยาทอย่างมากของพวกเอลฟ์ ช่างดีเหลือเกิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The legendary Yeo!เจ้าตำนาน ยิวไงหละ Failan (2001)
And the legendary Morpheus.และมอเฟียสผู้เป็นตำนาน The Matrix Reloaded (2003)
Once upon a time there was a legendary figure calledกาลครั้งหนึ่ง มีตำนานของคนที่เรียกว่า Formula 17 (2004)
To host a legendary eventให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Whatever Thule or Shambala is, you see to be interested in finding legendary countries.ไม่ว่าจะเป็นทรูล์หรือแชมบาลา คุณก็ยังสนใจค้นหาดินแดนลี้ลับนั่นซินะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It's going to be legendary.และมันจะต้องกลายเป็นตำนาน The Sweet Taste of Liberty (2005)
All right, so what's this legendary plan?โอเค ตกลงว่าเราจะสร้างตำนานแบบไหนกัน The Sweet Taste of Liberty (2005)
Trust me, it's going to be legendary.เชื่อฉัน นี่จะกลายเป็นตำนาน The Sweet Taste of Liberty (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legendaryBill is still a legendary figure in this company.
legendaryYou couldn't tell it by looking, but she has the legendary tale of having eaten two whole cakes when a child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับแล[N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGENDARY    L EH1 JH AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legendary    (j) lˈɛʤəndriː (l e1 jh @ n d r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe, #23,490 [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person), #34,622 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb, #36,388 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls, #377,298 [Add to Longdo]
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, ] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls [Add to Longdo]
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, / ] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire [Add to Longdo]
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
神武[じんむ, jinmu] (n) legendary founding Emperor of Japan [Add to Longdo]
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature [Add to Longdo]
伝奇的[でんきてき, denkiteki] (adj-na) legendary [Add to Longdo]
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legendary
   adj 1: so celebrated as to having taken on the nature of a
       legend; "the legendary exploits of the arctic
       trailblazers"
   2: celebrated in fable or legend; "the fabled Paul Bunyan and
     his blue ox"; "legendary exploits of Jesse James" [syn:
     {fabled}, {legendary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top