ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legally

L IY1 G AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legally-, *legally*, legal
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legally(adv) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legallyAll human beings are legally equal.
legallyI don't know how to legally get around those regulations.
legallyShe has legally divorced her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
โดยสุจริต(adv) honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยชอบด้วยกฎหมาย[dōi chøp dūay kotmāi] (adv) EN: legally
โดยนิตินัย[dōi nitinai] (adv) EN: legally ; de jure ; by right
โดยถูกกฎหมาย[dōi thūk kotmāi] (adv) EN: legally
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement
นิตินัย[nitinai] (adv) EN: legally ; by law ; de jure  FR: légalement ; juridiquement
ตามกฎหมาย[tām kotmāi] (adv) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law  FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGALLY L IY1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legally (a) lˈiːgəliː (l ii1 g @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rechtskundiglegally trained [Add to Longdo]
rechtsverbindlich {adj}legally binding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P) [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
禁鳥[きんちょう, kinchou] (n) legally protected bird [Add to Longdo]
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy [Add to Longdo]
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legally
   adv 1: by law; conforming to the law; "we are lawfully wedded
       now" [syn: {legally}, {lawfully}, {de jure}] [ant:
       {unlawfully}]
   2: in a legal manner; "he acted legally"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top