ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legal

L IY1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legal-, *legal*
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legal(adj) เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: เกี่ยวกับศาลกฎหมาย
legal(adj) ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
legal(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. licit, legitimate, lawful, Ant. illicit, illegal, unlawful
legally(adv) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure
legality(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย, Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation
legalization(n) การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย, Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation, Ant. proscription, outlaw

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย, พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
legal sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 14 นิ้วดู A4, letter size เปรียบเทียบ
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
legal-size(ลี'กัลไซซ) adj. (กระดาษ) ซึ่งมีขนาดประมาณ81/2 x13 นิ้ว
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal abortionการทำให้แท้งที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legal aidการช่วยเหลือทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal assetsทรัพย์สินของผู้ตายที่จะใช้ชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal assumptionข้อสันนิษฐานของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal capitalทุนตามกฎหมาย, ทุนจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal causeนิติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การกระทำทารุณ (ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legalกฎระเบียบ [การแพทย์]
legal ageบรรลุนิติภาวะ [การทูต]
Legal aidความช่วยเหลือทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Legal assistance to juvenile delinquentsความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Legal assistance to refugeesความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ลี้ภัย [TU Subject Heading]
Legal assistance to the poorความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากจน [TU Subject Heading]
Legal assistance to womenความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สตรี [TU Subject Heading]
Legal compositionการเขียนทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Legal consultantsที่ปรึกษาทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Legal correspondenceการโต้ตอบทางกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legalAll human beings are legally equal.
legalChildren can't smoke; it's not legal.
legalI don't know how to legally get around those regulations.
legalIn legal documents difficult words and phrases are often used.
legalIn legal terms, children are called "issue."
legalIt is better for you to act by legal means.
legalI went to the lawyer for legal help.
legalLegal changes threaten online sales in digital commerce.
legalLegal services will be provided by lawyers and other experts to be appointed the government.
legalMuch legal language is obscure to a layman.
legalShe decided to take legal advice.
legalShe has legally divorced her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการกฎหมาย(n) legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
เอกสารทางกฎหมาย(n) legal document, Thai Definition: เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
โดยสุจริต(adv) honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต
บทลงโทษ(n) penalty, See also: legal punishment, penal code, Syn. บทกำหนดโทษ, ข้อบัญญัติโทษ, Example: ในมาเลเซียข้าราชการไม่กล้าคอร์รัปชั่นเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง, Count Unit: ข้อ
กรมบังคับคดี(n) Legal Execution Department
ข้อกฎหมาย(n) matters of law, See also: legal provision, Example: การปฏิรูปการเมืองตรงนี้ไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายที่บังคับไว้แต่เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความที่เกี่ยวกับการใช้บังคับหรือการตีความกฎหมาย, Notes: (กฎ)
ข้อบัญญัติ(n) code of law, See also: legal code, Syn. กฎหมาย, Example: กรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุพ.ศ.2538, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎหมายที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตราขึ้นเพื่อใช้บังคับในเขตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา, Notes: (กฎ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถคดี[atthakhadī] (n) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité
บทบัญญัติ[botbanyat] (n) EN: law ; legal provision ; legislation
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[chǿngwāng haeng kotmāi] (n, exp) EN: legal loophole
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[chøp dūay kotmāi] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: légal
ชอบธรรม[chøptham] (adj) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful  FR: légitime
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
โดยชอบด้วยกฎหมาย[dōi chøp dūay kotmāi] (adv) EN: legally
โดยนิตินัย[dōi nitinai] (adv) EN: legally ; de jure ; by right

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGAL L IY1 G AH0 L
LEGALS L IY1 G AH0 L Z
LEGALLY L IY1 G AH0 L IY0
LEGALESE L EH1 G AH0 L IY2 S
LEGALISM L IY1 G AH0 L IH2 Z AH0 M
LEGALIZE L IY1 G AH0 L AY2 Z
LEGALITY L IY0 G AE1 L AH0 T IY0
LEGALIZED L IY1 G AH0 L AY2 Z D
LEGALITIES L IH0 G AE1 L IH0 T IY0 Z
LEGALITIES L IY0 G AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legal (j) lˈiːgl (l ii1 g l)
legally (a) lˈiːgəliː (l ii1 g @ l ii)
legalism (n) lˈiːgəlɪzəm (l ii1 g @ l i z @ m)
legality (n) lˈiːgˈælɪtiː (l ii1 g a1 l i t ii)
legalize (v) lˈiːgəlaɪz (l ii1 g @ l ai z)
legalized (v) lˈiːgəlaɪzd (l ii1 g @ l ai z d)
legalizes (v) lˈiːgəlaɪzɪz (l ii1 g @ l ai z i z)
legalistic (j) lˌiːgəlˈɪstɪk (l ii2 g @ l i1 s t i k)
legalizing (v) lˈiːgəlaɪzɪŋ (l ii1 g @ l ai z i ng)
legalization (n) lˌiːgəlaɪzˈɛɪʃən (l ii2 g @ l ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law, #1,976 [Add to Longdo]
法制[fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ, ] legal system and institutions, #3,910 [Add to Longdo]
法定[fǎ dìng, ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ, ] legal; statutory; rightful, #4,537 [Add to Longdo]
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, ] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession, #5,494 [Add to Longdo]
法理[fǎ lǐ, ㄈㄚˇ ㄌㄧˇ, ] legal principle; jurisprudence, #23,627 [Add to Longdo]
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, ] legal holiday; menstrual period, #38,941 [Add to Longdo]
法家[Fǎ jiā, ㄈㄚˇ ㄐㄧㄚ, ] Legalist school of philosophy in pre-Han times, including Shang Yang 商鞅 and Han Feizi 韓非子|韩非子, #40,576 [Add to Longdo]
法制日报[Fǎ zhì rì bào, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Legal daily, newspaper published by PRC Ministry of Justice [Add to Longdo]
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] legal force (i.e. binding in law) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsberechtigte {m,f}; Erziehungsberechtigterlegal guardian [Add to Longdo]
Gerichtskosten {pl}legal charges [Add to Longdo]
Gerichtskosten {pl}legal expenses [Add to Longdo]
Geschäftsfähigkeit {f}legal capacity [Add to Longdo]
Handlungsfähigkeit {f} (rechtlich)legal capacity [Add to Longdo]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Justizbehörde {f} | Justizbehörden {pl}legal authority | legal authorities [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}legal year [Add to Longdo]
Legalisierung {f} | Legalisierungen {pl}legalization | legalizations [Add to Longdo]
Pflichtteil {n}legal portion [Add to Longdo]
Prozesskosten {pl}legal costs [Add to Longdo]
Prozesskostenhilfe {f}legal aid [Add to Longdo]
Rechtsabteilung {f}legal department [Add to Longdo]
Rechtsangelegenheit {f}legal matter [Add to Longdo]
Rechtsanspruch {m}legal claim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
イリーガル[iri-garu] (n) {comp} illegal [Add to Longdo]
イリガリティー[irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
ダーティー[da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
ドラッグ[doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]
パラリーガル[parari-garu] (n) paralegal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid [Add to Longdo]
リーガル[りーがる, ri-garu] legal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legal
   adj 1: established by or founded upon law or official or
       accepted rules [ant: {illegal}]
   2: of or relating to jurisprudence; "legal loophole"
   3: having legal efficacy or force; "a sound title to the
     property" [syn: {legal}, {sound}, {effectual}]
   4: relating to or characteristic of the profession of law; "the
     legal profession"
   5: allowed by official rules; "a legal pass receiver"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top