ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

left-handed

L EH2 F T HH AE1 N D IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -left-handed-, *left-handed*, left-hand, left-hande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
left-handed(adj) กำกวม, See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ, Syn. ambiguous, doubtful, insincere
left-handed(adj) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, Syn. awkward, clumsy
left-handed(adj) ซึ่งใช้มือซ้าย
left-handed(adj) ถนัดซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed

English-Thai: Nontri Dictionary
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
left-handed limitลิมิตซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
left-handed operatorตัวดำเนินการด้านซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Left-Handedทางซ้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
left-handedI am left-handed.
left-handedI don't have much in common with my left-handed boyfriend.
left-handedTim writes as if he were left-handed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนัดมือซ้าย[thanat meū sāi] (adj) EN: left-handed ; southpaw  FR: gaucher
ถนัดซ้าย[thanatsāi] (adj) EN: left-handed ; southpaw  FR: gaucher

CMU English Pronouncing Dictionary
LEFT-HANDED L EH2 F T HH AE1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
left-handed (j) lˈɛft-hˈændɪd (l e1 f t - h a1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左撇子[zuǒ piě zi, ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄝˇ ㄗ˙, ] left-handed, #46,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎっちょ[giccho] (n) (sl) (sens) left-handed [Add to Longdo]
左手座標系[ひだりてざひょうけい, hidaritezahyoukei] (n) {comp} left-handed coordinate system [Add to Longdo]
左投げ[ひだりなげ, hidarinage] (n) left-handed pitching [Add to Longdo]
左利き(P);左利[ひだりきき, hidarikiki] (n) left-handedness; sake drinker; left-hander; (P) [Add to Longdo]
左腕[さわん(P);ひだりうで, sawan (P); hidariude] (n) (1) left arm; (2) (さわん only) left-handed (baseball pitcher); (P) [Add to Longdo]
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 left-handed
   adj 1: using or intended for the left hand; "left-handed golfers
       need left-handed clubs"; "left-handed scissors" [ant:
       {ambidextrous}, {right-handed}, {two-handed}]
   2: (of marriages) illicit or informal; "in Colonial America
     left-handed marriages between Frenchmen and Indians were
     frequent"
   3: (of marriages) of a marriage between one of royal or noble
     birth and one of lower rank; valid but with the understanding
     that the rank of the inferior remains unchanged and offspring
     do not succeed to titles or property of the superior [syn:
     {morganatic}, {left-handed}]
   4: rotating to the left [syn: {levorotary}, {levorotatory},
     {left-handed}]
   5: ironically ambiguous; "a left-handed compliment"
   6: lacking physical movement skills, especially with the hands;
     "a bumbling mechanic"; "a bungling performance"; "ham-handed
     governmental interference"; "could scarcely empty a scuttle
     of ashes, so handless was the poor creature"- Mary H. Vorse
     [syn: {bumbling}, {bungling}, {butterfingered}, {ham-fisted},
     {ham-handed}, {handless}, {heavy-handed}, {left-handed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top