ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lecturer

L EH1 K CH ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecturer-, *lecturer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecturer(n) ผู้บรรยาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา

English-Thai: Nontri Dictionary
lecturer(n) องค์ปาฐก,ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lecturersวิทยากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lecturerA university lecturer, actually.
lecturerBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.
lecturerThe lecturer couldn't get his message across to the audience.
lecturerThe lecturer dwelt on some memories of his college days.
lecturerThe lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
lecturerThe lecturer spoke on pollution problems.
lecturerThe lecturer would end up his speech with a joke.
lecturerWhen the lecturer turned round, he sneaked out of the classroom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยากร(n) expert, See also: lecturer, Example: มีคนโทรเข้ามาคุยกับวิทยากรมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นคนมีความรู้และพูดได้น่าฟัง, Thai Definition: ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน
ปาฐก(n) lecturer, See also: speaker, Example: ตอนเย็นก็มีรายการปาฐกถาเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่หอสมุดแห่งชาติโดยที่ปาฐกพูดที่สยามสมาคมมาก่อนแล้วเป็นภาษาอังกฤษ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้พูด, ผู้บรรยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้สอน(n) teacher, See also: lecturer, instructor, coach, trainer, tutor, Syn. ครู, อาจารย์, Ant. ผู้เรียน, นักเรียน, Example: ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว
อาจารย์ผู้บรรยาย(n) lecturer, See also: instructor, Example: ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์มหาวิทยาลัย[ājān mahāwitthayālai] (n, exp) EN: lecturer
อาจารย์ผู้บรรยาย[ājān phūbānyāi] (n, exp) EN: lecturer ; instructor
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
ปาฐก[pāthok] (n) EN: lecturer ; speaker  FR: conférencier [m]
ผู้บรรยาย[phūbānyāi] (n) EN: commentator ; narrator ; storyteller ; lecturer  FR: commentateur [m]
วิทยากร[witthayākon] (n) EN: expert ; lecturer

CMU English Pronouncing Dictionary
LECTURER L EH1 K CH ER0 ER0
LECTURERS L EH1 K CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecturer (n) lˈɛktʃərər (l e1 k ch @ r @ r)
lecturers (n) lˈɛktʃərəz (l e1 k ch @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レクチャラー[rekuchara-] (n) lecturer [Add to Longdo]
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer [Add to Longdo]
講演者[こうえんしゃ, kouensha] (n) lecturer; speaker [Add to Longdo]
講師[こうし, koushi] (n) lecturer; (P) [Add to Longdo]
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand [Add to Longdo]
常勤講師[じょうきんこうし, joukinkoushi] (n) (See 非常勤講師) (full-time) lecturer [Add to Longdo]
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor [Add to Longdo]
代講[だいこう, daikou] (n,vs) substitute lecturing; substitute lecturer [Add to Longdo]
大学講師[だいがくこうし, daigakukoushi] (n) university lecturer; college lecturer [Add to Longdo]
非常勤講師[ひじょうきんこうし, hijoukinkoushi] (n) part-time lecturer; contract teacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lecturer
   n 1: a public lecturer at certain universities [syn: {lector},
      {lecturer}, {reader}]
   2: someone who lectures professionally

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top