ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leaving

L IY1 V IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaving-, *leaving*, leav
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leavings(n) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ), See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้, Syn. leftovers, remnants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,เศษ,ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ, ขยะ, Syn. scrap
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
leavings(n) เศษ,ส่วนที่เหลือ,ซาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaving schoolการออกจากโรงเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leavingA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
leavingAh, you're leaving tomorrow!
leavingA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
leavingA storm kept the ship from leaving Kobe.
leavingBegin to write, leaving one space blank.
leavingBob was on the point of leaving when I rang him up.
leavingBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...
leaving"Bye, see you tomorrow." "Oh, what's this? Leaving on the dot again?"
leavingDon't think about leaving money for your kids, use it all up and enjoy yourself with flair.
leavingDo you mind our leaving a little earlier?
leavingDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
leavingFather consented to my leaving school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษ(n) leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai Definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
การออกจากโรงพยาบาล[kān øk jāk rōng phayābān] (n, exp) EN: leaving hospital  FR: sortie de l'hôpital [f]
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[pai lā mā wāi] (xp) EN: wai when greeting and leaving

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAVING L IY1 V IH0 NG
LEAVINGS L IY1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaving (v) lˈiːvɪŋ (l ii1 v i ng)
leavings (n) lˈiːvɪŋz (l ii1 v i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}leaving present [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate [Add to Longdo]
Rest {m}; Überbleibsel {n}; Überrest {m} | Reste {pl}; Überbleibsel {pl}; Abfall {m}; Überreste {pl}leaving | leavings [Add to Longdo]
auslassendleaving out [Add to Longdo]
lassendleaving standing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お越し;御越し[おこし, okoshi] (exp) (hon) coming or leaving [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
しかと;シカト[shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
それより[soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leaving
      n 1: the act of departing [syn: {departure}, {going}, {going
           away}, {leaving}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top