ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leave out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leave out-, *leave out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave out(phrv) ปล่อยไว้ข้างนอก, See also: ทิ้งไว้ข้างนอก
leave out(phrv) วางไว้ให้, See also: เตรียมไว้ให้แล้ว
leave out(phrv) ลบออกไป, See also: กันออกไป, เอาออกไป, Syn. delete from, erase from, miss out, omit from
leave out(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. be out of, feel out of, miss out
leave out(phrv) ้ร่วง (ใบไม้), See also: หล่น, Syn. leaf out
leave out of(phrv) ไม่รวมไว้ใน, See also: ไม่รับเข้า, ไม่เอามาเกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leave outBe more careful. You often leave out some letter or other.
leave outIf the list of books is too long, please leave out all foreign books.
leave outI had to leave out this problem for lack of space.
leave outIn copying this paper, be careful not to leave out any words.
leave outLeave out anything that is useless.
leave outLeave out this word.
leave outWe should leave out this data. It's far from accurate.
leave outWhy did you leave out the first question in the exam?
leave outYou may leave out the details.
leave outYou should leave out these two lines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกข่าว(v) miss the news, See also: leave out the news, Example: เพื่อนส่งข่าวให้เขารับรู้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขาไม่ตกข่าวจากเมืองไทย, Thai Definition: พลาดการรับรู้ข่าวสาร, ไม่ทราบข่าว, โดยปริยายหมายถึงรับรู้ไม่ทันสมัย
ข้าม(v) skip, See also: leave out, pass over, overlook, Syn. ผ่าน, Example: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา, Thai Definition: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
ตก(v) miss, See also: leave out, Syn. ขาดหายไป, Example: ถ้าคำนี้ตกไปจากประโยค จะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป
ละเว้น(v) exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร
ละเว้น(v) exclude, See also: leave out, omit, reject, make an exception of, Syn. ยกเว้น, Example: การออกเงินให้กู้ แกก็ไม่เคยละเว้นดอกเบี้ยให้ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[khām] (v) EN: leave out ; overlook  FR: exclure ; sauter ; négliger
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ตกข่าว[tok khāo] (v, exp) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ;   FR: ne pas être au courant

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハブる[habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]
書き残す[かきのこす, kakinokosu] (v5s,vt) to leave a note or document behind; to leave half-written; to leave out [Add to Longdo]
書き落す[かきおとす, kakiotosu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write [Add to Longdo]
書き漏らす[かきもらす, kakimorasu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write [Add to Longdo]
抜かす(P);吐かす[ぬかす, nukasu] (v5s,vt) (1) (抜かす only) to omit; to leave out; (2) (vulg) to say; to speak; (P) [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leave out
   v 1: prevent from being included or considered or accepted; "The
      bad results were excluded from the report"; "Leave off the
      top piece" [syn: {exclude}, {except}, {leave out}, {leave
      off}, {omit}, {take out}] [ant: {include}]
   2: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?";
     "The workers on the conveyor belt miss one out of ten" [syn:
     {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss}, {leave out},
     {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to}, {take to heart}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top