ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leach

L IY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leach-, *leach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leach(vi) กรอง
leach(vt) กรอง
leach(n) การกรอง
leach out(phrv) กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach away
leach away(phrv) กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach out
leach from(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from, leach out of
leach out of(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from
leach away from(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach from, leach out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leach(ลีชฺ) vt.,vi. กรอง,โกรก,กรองทิ้ง.
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
leach(vt) สระล้าง,ชะ,โกรก,กรองทิ้ง
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขาว
bleach(vt) ฟอกสี,ทำให้ขาว,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leachingการซึมชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leach Rateอัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม, Example: ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่ถูกชะละลายออกจากขยะต่อหน่วยเวลาหรือ ต่อหน่วยพื้นที่และเวลา เช่น กรัม/วัน หรือ กรัม/ตร.ชม.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Leach Test Specimenตัวอย่างทดสอบการชะละลาย, ชะซึม, Example: ตัวอย่างของแข็งซึ่งมีของเสียประกอบอยู่ด้วย นำมาจุ่มแช่ในน้ำหรือกรด เพื่อศึกษาถึงปริมาณของเสียในของแข็งที่ถูกชะละลายออกมาว่า มีมากน้อยเพียงใด [สิ่งแวดล้อม]
Leachabilityความสามารถชะละลาย, ชะซึม, Example: ขนาดที่แสดงความสามารถชะละลายออกของสารต่างๆ จากวัตถุใดๆ ภายใต้สภาวะหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Leachability Indexดัชนีความสามารถชะละลาย, Example: ค่าดัชนีความสามารถชะละลายเป็นค่าไม่มีหน่วย โดยเกิดจากการทดสอบ การชะละลายของของแข็งที่มีของเสียประกอบอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leachateน้ำชะขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachateน้ำชะมูลฝอย, Example: ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย สารละลาย สารแขวนลอยผสมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leachateน้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลาย(ขยะ), น้ำชะชึม(ขยะ), Example: น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และมีสภาพความเป็นกรด ที่ไหลซึมผ่าน หรือออกมาจากกองฝังกลบ จะมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรคและโลหะหนักต่างๆ หากน้ำจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงได้ เช่น การรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน : ดู Seepage (Seepage หมายถึง การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Leachate Treatmentการบำบัดน้ำชะละลาย (ขยะ), ซึม, Example: การบำบัดของเหลวชะละลายโดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การป้อนกลับน้ำชะละลาย(ขยะ) การฉีดพ่นกระจายบริเวณพื้นที่หญ้าข้างเคียง การบำบัดทางเคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Leachingการละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachingการชะละลาย, การชะซึม, Example: การล้างสารละลายออกจากดินหรือวัตถุอื่นโดยใช้ น้ำไหลซึมผ่าน หรือการระบายน้ำทิ้งบนพื้นที่ซึ่งมีความพรุน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want just north of 4,800 milligrams per liter, but if you over-boil to get there, you're going to leach your tannins.คุณต้องการนอร์ทเพียงแค่ 4800 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าหากคุณกลั่นมากกว่านั้น คุณจะต้องกรองสารไฮโดรไลซ์แทนนิน ของคุณทิ้ง Sunset (2010)
So we leach out all his sweat.เอาล่ะ นี่คือเหงื่อของเค้าทั้งหมด One Angry Fuchsbau (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรอะ(v) percolate, See also: leach, filter, strain, Syn. กรอง, Example: น้ำด่างทำจากขี้เถ้าเกรอะกับน้ำ, Thai Definition: แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น
โกรก(v) leach, See also: pour, wash, rush down, gush down, Syn. สระ, ชะ, ล้าง, Example: น้ำยานี้ใช้เพื่อปรับสภาพเส้นผมที่แห้ง กรอบ แตกปลาย ไร้น้ำหนัก หรือเส้นผมเสียเพราะการย้อม ดัด โกรก ยืด หรือทำสี, Thai Definition: เทให้ไหลเรื่อยไปยังที่หมาย เช่น โกรกน้ำ, เทให้ไหลลงไป เช่น เอาน้ำโกรกหัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ายดิบ[dāi dip] (n, exp) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn
ฟอก[føk] (v) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten  FR: laver ; savonner
ฟอกให้ขาว[føk hai khāo] (v, exp) EN: bleach  FR: blanchir
ฟอกขาว[føkkhāo] (v) EN: bleach ; whiten  FR: blanchir
ฟอกขาว[føkkhāo] (adj) EN: bleached  FR: blanchi
ฟอกสี[føksī] (v) EN: bleach  FR: blanchir
โกรก[krōk] (v) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down  FR: verser
น้ำยาฟอกขาว[nāmyā føk khāo] (x) EN: bleach  FR: eau de Javel [f]
ผ้าดิบ[phā dip] (x) EN: unbleached cloth

CMU English Pronouncing Dictionary
LEACH L IY1 CH
LEACH'S L IY1 CH IH0 Z
LEACHED L IY1 CH T
LEACHES L IY1 CH IH0 Z
LEACHING L IY1 CH IH0 NG
LEACHMAN L IY1 CH M AH0 N
LEACHMAN'S L IY1 CH M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leach (v) lˈiːtʃ (l ii1 ch)
leached (v) lˈiːtʃt (l ii1 ch t)
leaches (v) lˈiːtʃɪz (l ii1 ch i z)
leaching (v) lˈiːtʃɪŋ (l ii1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンド[sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]
ブリーチ[buri-chi] (n) bleach [Add to Longdo]
ブリーチャーズ[buri-cha-zu] (n) bleachers [Add to Longdo]
塩素系漂白剤[えんそけいひょうはくざい, ensokeihyouhakuzai] (n) chlorine bleach [Add to Longdo]
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P) [Add to Longdo]
外野席[がいやせき, gaiyaseki] (n) outfield bleachers [Add to Longdo]
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers [Add to Longdo]
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up) [Add to Longdo]
晒;晒し[さらし, sarashi] (n) bleaching; bleached cotton [Add to Longdo]
晒し粉;さらし粉[さらしこ, sarashiko] (n) bleaching powder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leach
   n 1: the process of leaching [syn: {leach}, {leaching}]
   v 1: cause (a liquid) to leach or percolate
   2: permeate or penetrate gradually; "the fertilizer leached into
     the ground" [syn: {leach}, {percolate}]
   3: remove substances from by a percolating liquid; "leach the
     soil" [syn: {leach}, {strip}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top