ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lay in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay in-, *lay in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay in(phrv) เก็บสำรอง, See also: มีเก็บไว้
lay in(phrv) ทาสี
lay in(phrv) วางไม้พายไว้ในเรือ
lay in(phrv) หยุดทำงาน (เหมืองถ่านหิน), See also: เลิกทำ, Syn. farm out, fish out, mine out, work out
lay in(phrv) ฝังใน, See also: วางใน
lay in(phrv) จัดฉาก, Syn. set in
lay into(phrv) จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. lace into, lam into, lash at, let into

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay inAfter the accident, the car lay in the street upside down.
lay inFan letters lay in a heap on the desk.
lay inHe lay in agony until the doctor arrived.
lay inHe lay injured on the ground.
lay inHe was ill, so he lay in bed all day long.
lay inShe lay in bed all the time.
lay inThe injured man lay in the street before the police arrived.
lay inThe lion lay in the middle of the cage.
lay inThe old castle lay in ruins.
lay inThe soldier lay in agony on the bed.
lay inThe soldier lay injured on the ground.
lay inThe tiger lay in the middle of the cage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้างชำระ[kān khāng chamra] EN: default in payment ; delay in payment

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
棺に納める[かんにおさめる, kanniosameru] (exp,v1) to lay in a coffin [Add to Longdo]
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
群れ遊ぶ[むれあそぶ, mureasobu] (v5b) to play in a group [Add to Longdo]
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands [Add to Longdo]
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P) [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
思う壺にはまる;思う壷にはまる;思うつぼにはまる[おもうつぼにはまる, omoutsubonihamaru] (exp,v5r) to turn out just as one wished; to play into the hands (of) [Add to Longdo]
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lay in
   v 1: keep or lay aside for future use; "store grain for the
      winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation
      when he doesn't eat" [syn: {store}, {hive away}, {lay in},
      {put in}, {salt away}, {stack away}, {stash away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top