ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

law

L AO1   
161 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -law-, *law*
English-Thai: Longdo Dictionary
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
rule of law(n) หลักนิติธรรม
Rollaway bed(n ) เตียงเดี่ยวที่สามารถพับเก็บได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
law[N] กฎหมาย, See also: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ, Syn. rule, regulation, statute
law[N] วิชากฎหมาย, See also: นิติศาสตร์
lawn[N] สนามหญ้า, See also: สนาม, Syn. garden, park, green
lawn[N] ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินบาง ๆ
lawful[ADJ] ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legal
lawman[N] ผู้รักษากฎหมาย เช่น นายอำเภอหรือตำรวจ
lawyer[N] ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
lawyer[VI] เป็นทนายความ
lawless[ADJ] ซึ่งผิดกฎหมาย, Syn. illegal
lawsuit[N] คดีความ, Syn. suit, action, prosecution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
law termn. ภาษากฎหมาย
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
lawman(ลอ'แมน,ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen
lawn(ลอน,ลาน) n. สนามหญ้า,ที่โล่งกลางป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
law(n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย,ไร้ระเบียบ,ไม่มีขื่อมีแป,ไม่รักษากฎ,ผิดกฎหมาย
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย,ผู้ออกกฎ,ผู้ร่างกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
LAWN lawn mower(n) เครื่องตัดหญ้า
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawกฎ, กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law๑. กฎ๒. กฎหมาย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawกฎหมาย, กฎ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law agentทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law and orderการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law enforcementการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Law for the Organization of Courts of Justiceกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Law Lords๑. สมาชิกสภาขุนนางที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูง (อังกฤษ)๒. ผู้พิพากษาศาลสูง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of armsกฎว่าด้วยการทำสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of bankruptcyกฎหมายลักษณะล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawกฎหมาย [TU Subject Heading]
lawกฎ, ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งได้จากการสังเกตหรือการทดลองสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Law (Philosophy)กฎหมาย (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Law and artกฎหมายกับศิลปะ [TU Subject Heading]
Law and economic developmentกฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Law and economicsกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Law and ethicsกฎหมายกับจริยธรรม [TU Subject Heading]
Law and factกฎหมายกับข้อเท็จจริง [TU Subject Heading]
Law and legislationกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ [TU Subject Heading]
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lawl (n slang ) การออกเสียงคำว่า lol (laugh out loud - หัวเราะเสียงดัง) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA via Makyo No Eru)
lawman (n) มือกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now he's a partner at Park Kings Law Firm.ตอนนี้เป็นหุ้นส่วนบริษัทกฎหมาย ปาร์ค คิง The King (2017)
That's why law firms hire prosecutors as lawyers... and that's how you receive a high salary.เพราะยังงี้บริษัทกฎหมาย ถึงได้จ้างอัยการไปเป็นทนายไง .. และเพราะยังงี้คุณถึงได้เงินเดือนสูงๆ หรือไม่จริง? The King (2017)
If the prosecution is weaker than law firms, who'd be afraid of us?ถ้าอัยการอ่อนแอกว่าบริษัทกฎหมาย แล้วใครมันจะกลัวเราล่ะ The King (2017)
He used the biggest law firm... where HAN's former boss...เขาเคยทำงานในบริษัทกฎหมายใหญ่ที่สุด ... ซึ่งเจ้านายเก่าของ หน.ฮัน .. The King (2017)
A Seoul University law student should know better!นศ. กฎหมาย ม.โซล ควรรู้ดีที่สุดสิ The King (2017)
We need to take what's good about Batman and marry it to actual laws and proper ethics and accountability.เราต้องการสิ่งที่ดีของแบทแมน เอามาผนวกกับกฎหมายจริง จริยธรรม และอำนาจหน้าที่ The Lego Batman Movie (2017)
Sounds like a heck of a law firm!ยังกับสู้กันในศาลงั้นแหละ The Boss Baby (2017)
It's the law of the jungle.มันคือกฎของป่า The Boss Baby (2017)
I'm the law out here.ที่นี่ฉันเป็นกฎหมาย Logan (2017)
This says it's against the law to pay natives to work.นี่บอกว่าการจ้างคนพื้นเมืองผิดกฎหมาย The Legend of Tarzan (2016)
Best law ever.c.bg_transparentกฎที่ดีที่สุดเลย/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
The Laws of K-Drama."c.bg_transparentข้อปฏิบัติของละครเกาหลี/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawAbandon law for art.
lawA good citizen obeys the laws.
lawA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
lawA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
lawAll men are equal under the law.
lawAll the clergy are against the new law.
lawA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
lawA lot of clients come to the lawyer for advice.
lawAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
lawAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
lawA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
lawA new law has come into existence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ม.[N] law, See also: L., Syn. กฎหมาย
เครื่องตัดหญ้า[N] lawnmower, See also: mowing machine, Example: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
สนามหญ้า[N] lawn, See also: yard, Syn. สนาม, Count unit: สนาม
ศาล[N] court, See also: law court, court of justice, tribunal, Example: ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล, Count unit: ศาล, Thai definition: องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี, Notes: (กฎหมาย)
สนาม[N] yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
สนามหญ้า[N] lawn, See also: turf, grass, Example: เขาเดินนำหน้าลัดสนามหญ้าไปยังสโมสรข้าราชการ, Count unit: สนาม, แห่ง
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
โดยถูกกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย[N] violator, See also: law breaker, offender, Syn. ผู้ทำผิดกฎหมาย, Example: บ้านเมืองเราน่าจะมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายขั้นรุนแรงให้เข็ดหลาบบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ล่วงหรือละเมิด ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้
คดี[N] lawsuit, See also: case, Syn. คดีความ, Example: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย, Count unit: คดี, Thai definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle-in-law   
อารมณ์ของพระอรหันต์[n. exp.] (ārom khøng phra ørahan) EN: grief in laws   
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
อาญาศึก[n. exp.] (āyā seuk) EN: martial law   FR: loi martiale [f]
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law   FR: loi monastique [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติกฎหมาย[v. exp.] (banyat kotmāi) EN: legislate ; enact a law   FR: légiférer
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
บุตรเขย[n. exp.] (but khoēi) EN: son-in-law   
บุตรสะใภ้[n. exp.] (but saphai) EN: daughter-in-law   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAW    L AO1
LAW    L AA1
LAWN    L AO1 N
LAWS    L AO1 Z
LAWNS    L AO1 N Z
LAWRY    L AO1 R IY0
LAW'S    L AO1 Z
LAWES    L AO1 Z
LAWALL    L AW1 AH0 L
LAWLER    L AO1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
law    (n) lˈɔː (l oo1)
lawn    (n) lˈɔːn (l oo1 n)
laws    (n) lˈɔːz (l oo1 z)
lawns    (n) lˈɔːnz (l oo1 n z)
lawful    (j) lˈɔːfəl (l oo1 f @ l)
lawyer    (n) lˈɔːjər (l oo1 y @ r)
lawless    (j) lˈɔːləs (l oo1 l @ s)
lawyers    (n) lˈɔːjəz (l oo1 y @ z)
Lawrence    (n) lˈɒrəns (l o1 r @ n s)
lawfully    (a) lˈɔːfəliː (l oo1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法律[fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, ] law, #641 [Add to Longdo]
[fǎ, ㄈㄚˇ, ] law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France, #763 [Add to Longdo]
案件[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, ] law case; legal case; judicial case, #1,536 [Add to Longdo]
执法[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, / ] law enforcement, #1,785 [Add to Longdo]
律师[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer, #1,999 [Add to Longdo]
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal, #2,712 [Add to Longdo]
治安[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, ] law and order; public security, #3,781 [Add to Longdo]
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] lawsuit, #3,825 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] law, #8,615 [Add to Longdo]
官司[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, ] lawsuit, #9,144 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienrecht {n}law on stock companies [Add to Longdo]
Anwaltskanzlei {f}law firm [Add to Longdo]
Cosinussatz {m} [math.]law of cosinesf [Add to Longdo]
Depotgesetz {n}law on deposits of securities [Add to Longdo]
Erbrecht {n}law of succession [Add to Longdo]
Exekutivorgan {n} | Exekutivorgane {pl}law enforcement agency | law enforcement agencies [Add to Longdo]
Gesetz {n}; Recht {n} | Gesetze {pl} | Gesetze {pl} | Gesetzen und Vorschriften nachkommen | ein Gesetz erlassen | einem Gesetz Geltung verschaffenlaw | laws | rules | to satisfy laws and regulations | to enact a law | to put the teeth into a law [Add to Longdo]
Gesetz der großen Zahlen [math.]law of large numbers [Add to Longdo]
Gesetzeswortlaut {m}law text [Add to Longdo]
Gravitationsgesetz {n} [phys.]law of gravitation [Add to Longdo]
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth [Add to Longdo]
Justizpalast {m}law courts [Add to Longdo]
Kausalgesetz {n}; Kausalprinzip {n}law of causation [Add to Longdo]
Lawine {f} | Lawinen {pl}avalanche | avalanches [Add to Longdo]
Namensrecht {n} [jur.]law relating to the use of name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
アウトロー[, autoro-] (n) outlaw [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
汚点[おてん, oten] flaw [Add to Longdo]
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
結合法則[けつごうほうそく, ketsugouhousoku] associative law [Add to Longdo]
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] distributive law [Add to Longdo]
伝播側[でんぱんそく, denpansoku] propagation law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 law
   n 1: the collection of rules imposed by authority; "civilization
      presupposes respect for the law"; "the great problem for
      jurisprudence to allow freedom while enforcing order" [syn:
      {law}, {jurisprudence}]
   2: legal document setting forth rules governing a particular
     kind of activity; "there is a law against kidnapping"
   3: a rule or body of rules of conduct inherent in human nature
     and essential to or binding upon human society [syn: {law},
     {natural law}]
   4: a generalization that describes recurring facts or events in
     nature; "the laws of thermodynamics" [syn: {law}, {law of
     nature}]
   5: the branch of philosophy concerned with the law and the
     principles that lead courts to make the decisions they do
     [syn: {jurisprudence}, {law}, {legal philosophy}]
   6: the learned profession that is mastered by graduate study in
     a law school and that is responsible for the judicial system;
     "he studied law at Yale" [syn: {law}, {practice of law}]
   7: the force of policemen and officers; "the law came looking
     for him" [syn: {police}, {police force}, {constabulary},
     {law}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 l.
 
 1. (kıs.) latitude, law, league, left, length, line, lira, lire, liter, (b.h.) Latin, book, Romen rakamlarında 50.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top