ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laugh at

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laugh at-, *laugh at*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laugh at[PHRV] หัวเราะเยาะ, Syn. laugh over

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I know you're gonna laugh at me, but remember that we're desperate and hear me out.และรู้ว่าพวกนายจะต้องขำ แต่เราหมดหนทาง เพราะงั้นฟัง... Collateral Beauty (2016)
You can laugh at that if you want.ท่านอาจหัวเราะเยาะข้า No One (2016)
You just moved in my jet stream. And people laugh at me, Conor.นายลอยตามลมอย่างสบาย แต่ผู้คนหัวเราะเยาะฉัน Sing Street (2016)
Think they'll laugh at me now?คิดว่ามันจะหัวเราะออกอีกไหม Blood and Fear (2015)
They used to laugh at me.พวกนั้นหัวเราะเยอะฉัน Blood and Fear (2015)
And not because some of you might laugh at the fact that I'm representing a teddy bear.และไม่ใช่เพราะพวกคุณอาจจะหัวเราะ กับความจริงที่ว่าฉันว่าความให้ตุ๊กตาหมี Ted 2 (2015)
All right. A few people have invited us in just to laugh at me on this deal.ก็ดี ไม่กี่คนที่ได้รับเชิญเราใน The Big Short (2015)
You just wanna laugh at me like everyone else!คงอยากหัวเราะเยาะข้าเหมือนคนอื่น Guardians of the Galaxy (2014)
Shut up and put your arm around me. Laugh at something I said.หุบปากและวางแขนของคุณรอบ ๆ ตัวผม หัวเราะเยาะสิ่งที่ฉันกล่าวว่า Captain America: The Winter Soldier (2014)
- I don't need you to laugh at me also.นายอย่ามาหาเรื่องหัวเราะฉันอีกคนนะ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
♪ I can see them laugh at me#ฉันนึกภาพพวกเขาหัวเราะเยาะได้เลย# Love, Love, Love (2013)
The entire office had a huge laugh at her expense.คุณบิมกัม เบิกพยานคนต่อไปได้ Back from the Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laugh atA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
laugh atAll the boys didn't laugh at him.
laugh atA teacher should never laugh at his student's mistakes.
laugh atDon't laugh at a person in trouble.
laugh atDon't laugh at him.
laugh atDon't laugh at him for making a mistake.
laugh atDon't laugh at his mistake.
laugh atDon't laugh at me.
laugh atDon't laugh at my failure.
laugh atHow dare you laugh at me?
laugh atI cannot help laugh at it.
laugh atI could not but laugh at his joke.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะเยาะ[V] laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , ] laugh at; jeer; scoff at; sneer at, #26,618 [Add to Longdo]
[kuī, ㄎㄨㄟ, ] laugh at, #105,177 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
笑い飛ばす[わらいとばす, waraitobasu] (v5s,vt) to laugh at [Add to Longdo]
人笑い[ひとわらい, hitowarai] (n) something people would laugh at [Add to Longdo]
人笑え[ひとわらえ, hitowarae] (adj-na,n) something people would laugh at [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laugh at
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top