ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laudable

L AO1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laudable-, *laudable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laudable(adj) ที่สมควรยกย่อง, See also: ที่สมควรแก่การสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, commendable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laudable(ลอ'ดะเบิล) adj. น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี., See also: laudability n. laudableness n. ดูlaudable, Syn. commendable

English-Thai: Nontri Dictionary
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าชื่นชม[nācheūnchom] (adj) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable  FR: admirable

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUDABLE L AO1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laudable (j) lˈɔːdəbl (l oo1 d @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
似非事[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laudable
   adj 1: worthy of high praise; "applaudable efforts to save the
       environment"; "a commendable sense of purpose"; "laudable
       motives of improving housing conditions"; "a significant
       and praiseworthy increase in computer intelligence" [syn:
       {applaudable}, {commendable}, {laudable}, {praiseworthy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top