ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latest

L EY1 T AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latest-, *latest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latest(adj) ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด, Syn. newest, most recent
latest(adv) ล่าสุด, See also: ทันสมัยที่สุด, เกิดหลังสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent, current

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
latest migrationการย้ายถิ่นครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latestAs far as I know, this is the latest edition.
latestAt the latest.
latestBetty arrived latest.
latestClint Eastwood's latest movie is on at the theater.
latestCome here by ten at the latest.
latestDoctors should keep abreast of all the latest developments in medicine.
latestDoctors should keep abreast with all the latest developments in medicine.
latestFather bought me the latest model motorcycle.
latestHave you heard the latest news about the war?
latestHe is to come here by six at the latest.
latestHe'll be back by Monday morning at the latest.
latestHe promised me to come by five at the latest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าสุด(adj) latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ข่าวล่า(n) latest news, Syn. ข่าวสด, ข่าวด่วน, ข่าวล่ามาเร็ว, Example: มีข่าวล่าระบุว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆ นี้, Count Unit: ข่าว, เรื่อง, Thai Definition: ข่าวที่ทราบมาสดๆ ร้อนๆ หรือที่ได้มาใหม่
ตัวใหม่(adj) new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai Definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
ตัวใหม่(adj) new, See also: latest, novel, recent, late, modern, Example: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้, Thai Definition: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวล่า[khāolā] (n) EN: latest news ; hot news  FR: dernières nouvelles [fpl]
ใหม่[mai] (adj) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking  FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de

CMU English Pronouncing Dictionary
LATEST L EY1 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
latest (j) lˈɛɪtɪst (l ei1 t i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最新[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] latest; newest, #1,609 [Add to Longdo]
最后更新[zuì hòu gēng xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, / ] latest update; most recent update [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] TH: ล่าสุด  EN: latest

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップモード[toppumo-do] (n) latest fashion (wasei [Add to Longdo]
ハイカラ[haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
後報[こうほう, kouhou] (n) later or latest report; further information [Add to Longdo]
最後[さいご, saigo] (n,adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) [Add to Longdo]
最終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] (n) {comp} latest version [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] (n,adj-no) latest; newest; late-breaking (news); (P) [Add to Longdo]
最新ニュース[さいしんニュース, saishin nyu-su] (n) latest news; most recent news; (P) [Add to Longdo]
最新技術[さいしんぎじゅつ, saishingijutsu] (n,adj-no) {comp} latest technology [Add to Longdo]
最新式[さいしんしき, saishinshiki] (n) latest style [Add to Longdo]
最新情報[さいしんじょうほう, saishinjouhou] (n) the latest information; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最終バージョン[さいしゅうバージョン, saishuu ba-jon] latest version [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
最新技術[さいしんぎじゅつ, saishingijutsu] latest technology [Add to Longdo]
最新版[さいしんはん, saishinhan] latest version [Add to Longdo]
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latest
   adj 1: up to the immediate present; most recent or most up-to-
       date; "the news is up-to-the-minute"; "the very latest
       scientific discoveries" [syn: {up-to-the-minute},
       {latest}]
   2: in the current fashion or style [syn: {latest}, {a la
     mode(p)}, {in style(p)}, {in vogue(p)}, {modish}]
   n 1: the most recent news or development; "have you heard the
      latest?"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top