ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lately

L EY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lately-, *lately*, late
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lately(adv) เมื่อไม่นานนี้, Syn. recently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lately(เลท'ลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นานมานี้, Syn. recently
philately(ฟิเลท'ลี) n. การสะสมแสตมป์,การเล่นดวงตราไปรษณีย์, See also: philatical adj. philatically adv. philatelist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lately(adv) ใหม่,หลังสุด,เมื่อเร็วๆนี้
philately(n) การสะสมแสตมป์,การเล่นดวงตราไปรษณีย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
latelyA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
latelyAre you overworking yourself lately?
latelyBy the way have you heard from him lately?
latelyBy the way, have you seen anything of Carter lately?
latelyBy the way, have you seen him lately?
latelyHave you heard from your sister lately?
latelyHave you read any interesting books lately?
latelyHave you read anything interesting lately.
latelyHave you seen any movies lately?
latelyHe came as lately as yesterday.
latelyHe died lately.
latelyHe is depressed lately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าสุด(adv) lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
ช่วงนี้(adv) at this period, See also: lately at this time, presently, Syn. ระยะนี้, ขณะนี้, Example: ช่วงนี้เขามีงานยุ่งมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงนี้[chūang nī] (n, exp) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment  FR: en ce moment ; actuellement
ใหม่[mai] (adv) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew  FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมู่นี้[mū nī] (adv) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately  FR: récemment
อ่อง[ǿng] (adv) EN: spotlessly ; immaculately
วังเวง[wangwēng] (adv) EN: disconsolately

CMU English Pronouncing Dictionary
LATELY L EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lately (a) lˈɛɪtliː (l ei1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この所;此の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently [Add to Longdo]
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related [Add to Longdo]
近頃(P);近ごろ[ちかごろ, chikagoro] (n-adv,n-t) lately; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
兼ね兼ね;予予;予々[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already [Add to Longdo]
此の程[このほど, konohodo] (n-adv) (1) (uk) now; at this time; (2) the other day; recently; lately [Add to Longdo]
此間[こないだ, konaida] (n-adv,n-t) (uk) the other day; lately; recently [Add to Longdo]
今回[こんかい, konkai] (n-adv,n-t) now; this time; lately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lately
   adv 1: in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately
       the rules have been enforced"; "as late as yesterday she
       was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was
       first affected, but latterly the meaning also" [syn:
       {recently}, {late}, {lately}, {of late}, {latterly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top