ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lasting

L AE1 S T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasting-, *lasting*, last
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lasting(adj) ยั่งยืน, See also: ยืนยง, คงทน, ถาวร, ยาวนาน, ยืนยาว, มั่นคง, ชั่วกัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, Syn. continuing, enduring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lastingI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
lastingI saw a woman at the church, whose beauty made a lasting impression on me.
lastingThe first impression is most lasting.
lastingThe new plan may bring into being a peace which will be lasting.
lastingThe scenery of the Alps left a lasting impression on me.
lastingThis new medicine has a lasting effect.
lastingThose books which have made a lasting contribution to man's quest for truth, we call great books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาวร(adj) permanent, See also: lasting, enduring, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: ประเทศผู้ค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกอีก 4 ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะพร้อมใจกันลดการส่งออกอาวุธธรรมดาๆ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
ดำน้ำทน[damnām thon] (x) EN: lasting dive
ดำรง[damrong] (adj) EN: lasting ; straight ; upright
คงทน[khongthon] (v) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last
คงทน[khongthon] (adj) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent  FR: durable ; permanent
ไม่มีที่สิ้นสุด[mai mī thī sinsut] (adv) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending  FR: sans fin
นิรันดร[nirandøn] (adj) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting  FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[sathāphøn] (adj) EN: stable ; eternal ; everlasting  FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
LASTING L AE1 S T IH0 NG
LASTINGER L AE1 S T IH0 NG ER0
LASTINGLY L AE1 S T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lasting (v) lˈaːstɪŋ (l aa1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直至[zhí zhì, ㄓˊ ㄓˋ, ] lasting until; up till (the present), #5,746 [Add to Longdo]
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, ] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive, #13,744 [Add to Longdo]
永久和平[yǒng jiǔ hé píng, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] lasting peace; enduring peace [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bleibende Eindrückelasting impressions [Add to Longdo]
mehrjähriglasting over several years; stretching over several years [Add to Longdo]
minutenlanglasting a minute [Add to Longdo]
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value [Add to Longdo]
wochenlanglasting several weeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
恒久的[こうきゅうてき, koukyuuteki] (adj-na) permanent; perpetual; lasting [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
砂吹き[すなふき, sunafuki] (n) sand-blasting; sandblast [Add to Longdo]
使い出[つかいで, tsukaide] (n) lasting quality; good wearing [Add to Longdo]
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
持ちのいい;持ちの良い;持ちのよい[もちのいい(持ちのいい;持ちの良い);もちのよい(持ちの良い;持ちのよい), mochinoii ( mochi noii ; mochi no yoi ); mochinoyoi ( mochi no yoi ; mochi noyoi )] (adj-i) (See 持ちがいい) long lasting [Add to Longdo]
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lasting
   adj 1: continuing or enduring without marked change in status or
       condition or place; "permanent secretary to the
       president"; "permanent address"; "literature of permanent
       value" [syn: {permanent}, {lasting}] [ant: {impermanent},
       {temporary}]
   2: existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a
     long-lasting friendship" [syn: {durable}, {lasting}, {long-
     lasting}, {long-lived}]
   3: retained; not shed; "persistent leaves remain attached past
     maturity"; "the persistent gills of fishes" [syn:
     {persistent}, {lasting}] [ant: {caducous}, {shed}]
   4: lasting a long time without change; "a lasting relationship"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top