ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

largess

L AA1 R JH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -largess-, *largess*, larges
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
largess(n) การให้ของ, See also: การปันให้, Syn. largesse
largesse(n) การให้ของ, See also: การปันให้, Syn. largess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse

English-Thai: Nontri Dictionary
largess(n) การบริจาค,การให้ทาน,การให้ปัน,ของบริจาค

CMU English Pronouncing Dictionary
LARGESS L AA1 R JH AH0 S
LARGESSE L AA0 R G EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
largesse (n) lˈaːʤˈɛs (l aa1 jh e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 largess
   n 1: a gift or money given (as for service or out of
      benevolence); usually given ostentatiously [syn: {largess},
      {largesse}]
   2: liberality in bestowing gifts; extremely liberal and generous
     of spirit [syn: {munificence}, {largess}, {largesse},
     {magnanimity}, {openhandedness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top