ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

landing

L AE1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -landing-, *landing*, land
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
landing(n) การเทียบเท่า, See also: การนำเรือเทียบเท่า
landing(n) การนำเครื่องบินลงจอด
landing(n) ท่าเรือ, Syn. quay, wharf
landing gear(n) ล้อหรือส่วนใดๆ ที่ใช้รับน้ำหนักเมื่อลงสู่พื้นดิน, Syn. undercarriage
landing field(n) พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง, Syn. airfield, flying field, airstrip
landing strip(n) ลานบิน (ที่ทำขึ้นชั่วคราว), Syn. airstrip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได

English-Thai: Nontri Dictionary
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
landing gear; landing legเท้าคำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
landing(n) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้ Airplane! (1980)
I want the weather on every available landing field.ผมต้องการรายงาน สภาพอากาศเหนือทุกสนามบิน Airplane! (1980)
This must turn on the landing lights.นี่ต้องเปิดไฟนำเครื่องลงแน่ๆ Airplane! (1980)
Later, we'll run down the landing procedure.เดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนการบินลงพื้น Airplane! (1980)
Don't be a fool, Striker. You know what a landing like this means.อย่าโง่เลยน่า สไตรค์เกอร์ คุณก็รู้ว่าการลงแบบนี้หมายถึงอะไร Airplane! (1980)
I'm putting the landing gear down.ผมกำลังจะปล่อยเกียร์ลงพื้น Airplane! (1980)
That was probably the lousiest landing in the history of this airport.นั่นอาจเป็นการลงพื้นที่ห่วยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสนามบินนี้ Airplane! (1980)
Landing officers, exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงการออกกำลังกาย In the Name of the Father (1993)
Landing officers on the threes for exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึง ใน threes สำหรับการออกกำลังกา? In the Name of the Father (1993)
Landing on a baby's cheek so warmเกาะบนแก้มอุ่นของเด็กน้อย James and the Giant Peach (1996)
Sure. Okay, Mir-2, we're landing right over the Grand Staircase. You guys set to launch?เมียร์ทู เราจะลงตรงบันไดใหญ่ พร้อมมั้ย Titanic (1997)
The bow section planes away, landing about a half a mile away... going 20, 30 knots when it hits the ocean floor.ส่วนหัวร่อนออกไป จมลงอีกครึ่งไมล์ห่างจากนั้น ความเร็ว 20-30 นอตตอนโหม่งพื้น Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
landingAn aircraft's landing gear.
landingA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
landingIn a few minutes we'll be landing at New Tokyo International Airport.
landingOn the same day Apollo 11 succeeded in landing on the moon's surface.
landingPlease secure your seat belt during takeoff and landing.
landingTaking off is easier than landing.
landingThe airplane made a safe landing.
landingThe moon landing was a monumental achievement.
landingThe pilot explained to us why the landing was delayed.
landingThe pilot made a perfect three- point landing.
landingThe plane made a perfect landing.
landingThe plane will be landing in 15 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องแบน(n) landing craft, Syn. เรือท้องแบน, Example: ฝ่ายตรงข้ามส่งเรือท้องแบน ซึ่งหุ้มเกราะ จำนวน 1 ลำ พุ่งตรงเข้ามาด้านซ้าย, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ชื่อเรือชนิดหนึ่งมีท้องแบน กินน้ำตื้น สำหรับลำเลียงทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นบก
ท่า(n) wharf, See also: landing place, dock, quay, pier, port, harbour, ferry, Example: สุทิตายืนรอเรือที่ท่า, Count Unit: ท่า, Thai Definition: ฝั่งน้ำสำหรับขึ้นลงหรือจอดเรือ, ที่สำหรับขึ้นลงริมน้ำ, โดยปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด
ท่าน้ำ(n) waterside, See also: landing stage with steps, river's harbour, Syn. ท่า, Example: วัดที่หันหน้าลงแม่น้ำลำคลอง มักมีท่าน้ำ สร้างเป็นศาลา และมีสะพานทอดลงไปในลำน้ำ, Count Unit: ท่า, แห่ง, Thai Definition: ริมน้ำสำหรับใช้เป็นที่ขึ้นลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงจอดของเครื่องบิน[kān long jøt khøng khreūangbin] (n, exp) EN: landing  FR: atterrissage [m]
การลงสู่พื้น[kān long sū pheūn] (n, exp) EN: landing
ค่าบริการใช้ท่า[khā børikān chai thā] (n, exp) EN: landing charges
ขนานน้ำ[khanānnām] (n) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier  FR: pont flottant [m]
ลานบิน[lānbin] (n, exp) EN: airfield ; landing field  FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
โป๊ะ[po] (n) EN: pontoon ; floating landing
สนามบิน[sanāmbin] (n) EN: airport ; airfield ; landing field  FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
สะพานหัวเดียว[saphān hūa dīo] (n, exp) EN: landing ; wharf
สะพานท่าน้ำ[saphān thānām] (n, exp) EN: landing ; wharf
ท่า[thā] (n) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry  FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LANDING L AE1 N D IH0 NG
LANDINGS L AE1 N D IH0 NG Z
LANDINGHAM L AE1 N D IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
landing (v) lˈændɪŋ (l a1 n d i ng)
landings (n) lˈændɪŋz (l a1 n d i ng z)
landing-net (n) lˈændɪŋ-nɛt (l a1 n d i ng - n e t)
landing-gear (n) lˈændɪŋ-gɪəʳr (l a1 n d i ng - g i@ r)
landing-nets (n) lˈændɪŋ-nɛts (l a1 n d i ng - n e t s)
landing-craft (n) lˈændɪŋ-kraːft (l a1 n d i ng - k r aa f t)
landing-field (n) lˈændɪŋ-fiːld (l a1 n d i ng - f ii l d)
landing-party (n) lˈændɪŋ-paːtiː (l a1 n d i ng - p aa t ii)
landing-place (n) lˈændɪŋ-plɛɪs (l a1 n d i ng - p l ei s)
landing-stage (n) lˈændɪŋ-stɛɪʤ (l a1 n d i ng - s t ei jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] landing; touchdown; to land; to touch down, #11,846 [Add to Longdo]
着陆点[zhuó lù diǎn, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] landing site [Add to Longdo]
降落地点[jiàng luò dì diǎn, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] landing site [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlegestelle {f}landing stage [Add to Longdo]
Podest {n}landing place (for stairs); stair-head [Add to Longdo]
Anzahl der Landungenlanding life [Add to Longdo]
Fahrgestell {n} (Flugzeug)landing gear (airplane) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
エマージェンシーランディング[ema-jienshi-randeingu] (n) emergency landing [Add to Longdo]
エレベーターホール[erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
ソフトランディング[sofutorandeingu] (n) soft landing [Add to Longdo]
ピンポイントランディング[pinpointorandeingu] (n) pinpoint landing [Add to Longdo]
ブイトール[buito-ru] (n) vertical take-of and landing; VTOL [Add to Longdo]
マイクロ波着陸装置[マイクロはちゃくりくそうち, maikuro hachakurikusouchi] (n) microwave landing system; MLS [Add to Longdo]
ランヂングバーン[randinguba-n] (n) landing bahn [Add to Longdo]
ランディング[randeingu] (n) landing; (P) [Add to Longdo]
ランディングギア;ランディング・ギア[randeingugia ; randeingu . gia] (n) (See 降着装置) landing gear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 landing
   n 1: an intermediate platform in a staircase
   2: structure providing a place where boats can land people or
     goods [syn: {landing}, {landing place}]
   3: the act of coming down to the earth (or other surface); "the
     plane made a smooth landing"; "his landing on his feet was
     catlike"
   4: the act of coming to land after a voyage

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top