ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lance

L AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lance-, *lance*
English-Thai: Longdo Dictionary
lance corporal(n) สิบตรี
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lance(n) หลาว, See also: หอก, ทวน
lancer(n) ทหารม้าถือทวน
lancet(n) มีดปลายแหลมขนาดเล็กมีสองคม (ใช้สำหรับผ่าตัด)
lancers(n) การเต้นรำแบบหนึ่ง
lanceolate(adj) ที่มีลักษณะเรียวแหลมคล้ายหลาว, Syn. lance-shaped
lance corporal(n) ยศสิบตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lance(ลานซฺ) n. หอก,ทวน,ทหารหอก,ทหารทวน,หลาว,ฉมวก,มีดผ่าตัดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง. vt. กรีด, Syn. spear
lance corporalสิบตรี
lancet(ลาน'ซิท) n. มีดผ่าตัดสำหรับกรีด เป็นมีดสองคมปลายแหลมขนาดเล็ก
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
balance sheetn. บัญชีงบดุล
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
lance(n) หอก,ทวน,หลาว,ฉมวก
lancer(n) พลหอก
lancet(n) มีดหมอ,มีดผ่าตัด
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
counterbalance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุลกัน,ถ่วง
glance(n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู
glance(vi) ชำเลืองดู,มองผาดๆ,เหลือบตาดู,ชายตามอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lanceolate-รูปใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lancetช่องรูปใบหอก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lanceThe tongue wounds more than a lance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ(n) spear, See also: lance, javelin, Syn. หอก, หลาว, ศักดิ์
สิบตรี(n) lance corporal, See also: private first class, Example: สิบตรีคนนี้เป็นลูกน้องของพ่อฉัน, Thai Definition: ยศทหารชั้นประทวนอันดับหนึ่ง
ตรีศูล(n) trident, See also: lance, Syn. หลาวสามง่าม, Example: ศัสตราประจำหัตถ์ของพระอิศวรคือตรีศูล, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หลาวสามง่ามเป็นศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร
โตมร(n) lance, See also: javelin, Syn. หอกซัด, Thai Definition: อาวุธสำหรับซัด, สามง่ามที่มีปลอกเป็นใบโพสวมอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวน(n) lance, See also: gold-smith's holder, collet, end-piece of a Thai fiddle, Ant. เล่ม, Example: นักรบโบราณจะใส่เสื้อเกราะ และถือทวน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก แต่เรียวเล็กและเบากว่า ด้ามยาวมาก
หอก(n) spear, See also: lance, pike, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
บัญชีงบดุล[banchī ngopdun] (n, exp) EN: balance sheet  FR: bilan [m]
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บ๊องส์[bøng] (v) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty
แฉลบ[chalaēp] (v) EN: ricochet ; glance off ; swerve  FR: ricocher ; faire une embardée
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer

CMU English Pronouncing Dictionary
LANCE L AE1 N S
LANCET L AE1 N S AH0 T
LANCER L AE1 N S ER0
LANCERS L AE1 N S ER0 Z
LANCE'S L AE1 N S IH0 Z
LANCETS L AE1 N S AH0 T S
LANCELOT L AE1 N S AH0 L AA2 T
LANCELET L AE1 N S L AH0 T
LANCET'S L AE1 N S AH0 T S
LANCEOLATE L AE1 N S IY0 AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lance (v) lˈaːns (l aa1 n s)
lanced (v) lˈaːnst (l aa1 n s t)
lancer (n) lˈaːnsər (l aa1 n s @ r)
lances (v) lˈaːnsɪz (l aa1 n s i z)
lancet (n) lˈaːnsɪt (l aa1 n s i t)
lancers (n) lˈaːnsəz (l aa1 n s @ z)
lancets (n) lˈaːnsɪts (l aa1 n s i t s)
lance-corporal (n) lˈaːns-kˈɔːpərəl (l aa1 n s - k oo1 p @ r @ l)
lance-corporals (n) lˈaːns-kˈɔːpərəlz (l aa1 n s - k oo1 p @ r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长矛[cháng máo, ㄔㄤˊ ㄇㄠˊ, / ] lance, #29,513 [Add to Longdo]
文昌鱼[wén chāng yú, ㄨㄣˊ ㄔㄤ ㄩˊ, / ] lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish, #103,961 [Add to Longdo]
柳叶刀[liǔ yè dāo, ㄌㄧㄡˇ ㄧㄝˋ ㄉㄠ, / ] lancet (surgeon's knife) [Add to Longdo]
头索类[tóu suǒ lèi, ㄊㄡˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄟˋ, / ] lancelet (Branchiostoma) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefreite {m} (Soldat)lance corporal; private [Am.]; private first class [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance [Add to Longdo]
ちょっと見;一寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
ちらっと(P);ちらと[chiratto (P); chirato] (adv) (on-mim) at a glance; by accident; (P) [Add to Longdo]
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちろちろ[chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs) [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
平衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error [Add to Longdo]
平衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lance
   n 1: a long pointed rod used as a tool or weapon [syn: {spear},
      {lance}, {shaft}]
   2: an implement with a shaft and barbed point used for catching
     fish [syn: {spear}, {gig}, {fizgig}, {fishgig}, {lance}]
   3: a surgical knife with a pointed double-edged blade; used for
     punctures and small incisions [syn: {lancet}, {lance}]
   v 1: move quickly, as if by cutting one's way; "Planes lanced
      towards the shore"
   2: pierce with a lance, as in a knights' fight
   3: open by piercing with a lancet; "lance a boil"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top